Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD WENST BEHOUD HUISARTSENPOST VU

WIJKRAAD ZUID WEST AMSTERDAM heeft de Gemeenteraad van Amsterdam gevraagd en geadviseerd om de HUISARTSENPOST van het VU MEDISCH CENTRUM/ UMC AMSTERDAM te behouden en uit te breiden.

Een eventuele sluiting van de huisartsenpost maakt het onmogelijk voor bewoners van Amsterdam Zuid-West om binnen een de 19 wettelijke minuten een huisartsenpost te kunnen bereiken.

Huisartsenposten leveren huisartsenzorg tijdens de nachtelijke uren, feestdagen, weekeinden en op andere tijdsippen waarop regulieren huisartsenpraktijken gesloten zijn. De zorg valt onder de basisverzekering.

Categorieën
Geen categorie

OPENBAAR VERVOER WORDT MINDER, DAT IS ONGEWENST

WIJKRAAD ZUID – WEST AMSTERDAM, schrijft een brief aan de Gemeenteraad en de Vervoersregio Amsterdam. Met deze brief uiten wij onze zorgen over het beperken van het aanbod van openbaar vervoer en het aantal tramlijnen in Zuid-West Amsterdam.

Wij vinden dat deze maatregelen een negatieve invloed hebben op de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van onze wijk. Graag lichten wij onze bezwaren toe aan de hand van de volgende punten:

– Het verminderen van het aantal tramlijnen leidt tot langere reistijden, meer overstappen en meer drukte in de overgebleven trams. Dit is niet alleen oncomfortabel en onpraktisch voor de reizigers, maar ook ongunstig voor het milieu en de volksgezondheid. Bovendien vermindert het de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer als alternatief voor de auto.

– Het beperken van het aanbod van openbaar vervoer heeft een negatief effect op de sociale cohesie en de participatie van de bewoners van onze wijk. Veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om naar hun werk, school, winkels, familie, vrienden of activiteiten te gaan. Door het verminderen van de frequentie en de beschikbaarheid van het openbaar vervoer worden deze mensen geïsoleerd en beperkt in hun mogelijkheden om mee te doen in de samenleving.

– Het beperken van het aanbod van openbaar vervoer en het aantal tramlijnen heeft ook gevolgen voor de veiligheid in onze wijk. Minder openbaar vervoer betekent minder sociale controle, minder verlichting en minder toezicht op straat. Dit kan leiden tot meer criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens bij de bewoners.

Wij verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders dan ook om deze maatregelen te heroverwegen en te kiezen voor een beter openbaar vervoer in Zuid-West Amsterdam.

Wij denken dat dit niet alleen goed is voor onze wijk, maar ook voor de hele stad. Een goed openbaar vervoer draagt bij aan een duurzame, leefbare en inclusieve stad waar iedereen zich thuis voelt.

Categorieën
Geen categorie

SCHINKELKWARTIER, WIJKRAAD VRAAGT GEMEENTE OM BEHOUD SPORTRUIMTES

In een brief aan de Gemeenteraad vraagt Wijkraad Zuid-West Amsterdam de Gemeente Amsterdam om behoud van bestaande sportruimtes in het Schinkelkwartier.

In 2019 heeft Wijkraad Zuid – West Amsterdam diverse vergaderingen gewijd aan de sportieve ruimten in ons werkgebied. Hieraan ten grondslag lag de Projectnota Schinkelkwarter. Hierin neemt de Gemeente Amsterdam een zelf geformuleerde opdracht voor haar rekening om circa 11.000 woningen te bouwen in een nieuwe stadswijk, het Schinkelkwartier. Wijkraad Zuid – West verwelkomt de bouw van betaalbare sociale huisvesting ten principale, gelet op de huidige woningnood.

Wijkraad Zuid – West wenst een scherpe waarschuwing aan u uit doen gaan waar het betreft het grote tekort aan sportieve en groene ruimtes in Zuid – West Amsterdam. Door de bouw van het Schinkelkwartier in de komende vijfentwintig jaar zal een fors deel van het openbaar groen en de openbare sportieve ruimtes verdwijnen wanneer de plannen zullen worden gerealiseerd als geformuleerd in de Projectnota Schinkelkwartier. In de op 22 december 2020 gepubliceerde nota wordt strikt onvoldoende rekening gehouden met de sportieve wensen, behoeften en toekomst van de huidige en of toekomstige bewoners.

Wijkraad Zuid – West Amsterdam werd in 1951 opgericht en vertegenwoordigt ruim 22 bewonersorganisaties en – initiatieven, maar werd bij het opstellen van de Projectnota Schinkelkwartier in het geheel niet betrokken. De Wijkraad is dan ook zeer verbolgen, dat rond de planvorming de participatieve democratie dan ook in haar geheel ter zijde werd geschoven.

Wij nemen daar zeker geen genoegen mee en eisen als Wijkraad onze plaats aan de overlegtafels middels deze brief op. Wij eisen van de Gemeente Amsterdam de erkenning te verkrijgen waarop wij als Wijkraad recht hebben. Wij maken dan ook volledig gebruik van het zogeheten Amsterdamse buurtplatformrecht om onze wensen en opvattingen onder woorden te brengen.

Wij constateren dat de planmakers niet handelen in de geest van de aanstaande Omgevingswet, waarin overleg met bewoners en andere belanghebbende partijen een wettelijk plicht wordt. Wij constateren hier inzake de Gemeente Amsterdam een DEMOCRATISCH TEKORT.

Dit democratisch tekort vergroot het wantrouwen van burgers jegens de lokale overheid. De Wijkraad acht deze ontwikkeling zeer ongewenst en wenst dat de Gemeente Amsterdam haar beleid duidelijk bij zal stellen door bewonersorganisaties actief te betrekken bij de planvorming rond het Schinkelkwartier.

Wijkraad Zuid – West Amsterdam wenst dat de Projectnota Schinkelkwartier wordt aangepast. De projectplannen dienen rekening te houden met de sportverenigingen in het Schinkelkwartier. Wijkraad Zuid – West Amsterdam stelt zich op het standpunt dat de huidige sportverenigingen voor de buurt behouden moeten worden op de huidige plaats van vestiging.

Daarnaast wenst Wijkraad Zuid – West Amsterdam, dat de SPORTNORM naar letter en geest wordt toegepast. Wij wensen dat toekomstige generaties kinderen en jongeren op kunnen groeien in een Amsterdam Zuid – West waar zij gebruik kunnen maken van een rijk en gevarieerd aanbod aan sportvoorzieningen, sporten en sportruimten in hun eigen woonomgeving.

In de Projectnota Schinkelkwarier wordt de sportnorm niet gerealiseerd. Wijkraad Zuid – West eist dat 5 hectare behouden en gerealiseerd blijven worden voor (georganiseerde) buitensporten van allerhande aard. Buitensport behoort tot het gezonde bewegen waaraan burgers behoefte hebben. De Gemeente Amsterdam heeft naar onze smaak een zwaarwegende plicht om het gezonde bewegen actief te stimuleren en mogelijk te maken in het belang van de algemene volksgezondheid.

Voor de vijf hectare sportruimte welke Wijkraad Zuid – West gerealiseerd wil zien zullen heldere en harde afspraken gemaakt moeten worden BINNEN het plangebied. Verplaatsing van sportruimten is onwenselijk en onrealistisch. De sportruimten mogen niet afhankelijk zijn toekomstige planvorming. De Gemeente Amsterdam behoort ruimtelijke en financiële zekerheid, borging en veiligheid omtrent sportvoorzieningen te bieden aan de sportorganisaties, gebruikers, bezoekers en andere belanghebbende partijen. De sportvoorzieningen die thans bestaan dienen volgens Wijkraad Zuid – West behouden te worden.

Verplaatsing naar andere locaties is uiterst bezwaarlijk, omdat onze jeugd moet kunnen sporten in de eigen buurten. Het behoud van de sportlocaties dient losgekoppeld te worden van de planvorming. De huidige sportruimtes dienen goed onderhouden en of verbeterd te worden binnen het kader van het staand gemeentelijk beleid. Thans en in de toekomst.

Categorieën
Geen categorie

Zoeken huurhuis verandert

Het zoeken naar een huurwoning zal in de nabije toekomst veranderen. In het nieuwe zoeksysteem worden wachtpunten de basis. De wachtpunten zouden moeten worden opgebouwd tijdens een inschrijftijd.

Ieder die ingeschreven bij WoningNet of Woonmatch bouwt dan wachtpunten op die altijd behouden blijven. De wachttijd van huidige WoningNet gebruikers blijft behouden en wordt automatisch omgezet in wachtpunten.

Wachtpunten lopen altijd door zo is de bedoeling. Deze punten blijven een centraal onderdeel van de verdelingssystemen van sociale huurwoningen. Wachtpunten worden nooit in mindering gebracht. De opbouw van het puntental start vanaf de inschrijving bij WoningNet.

Mensen die minstens vier maal per maand zoeken naar een woning op WoningNet krijgen ook zoekpunten en meer prioriteit bij het vinden van woonruimte. Maximaal 30 zoekpunten zijn op te bouwen. Niet zoeken moet leiden tot afbouw van het aantal zoekpunten.

Ook de situatie van een woningzoekende kan meetellen in de prioritering in het voorziene woning-verdeling-systeem. Drie groepen worden in het voorstel onderscheiden om voor situatiepunten in aanmerking te komen; eerstens een relatiebreuk met kinderen als bijvoorbeeld de ouders uit elkaar gaan en met zorg belast zijn voor kinderen.

Tweedens Inwonende gezinnen met kinderen tot achttien jaar die inwonen bij een ander huishouden en tenslotte de categorie problematisch thuiswonenden; jongeren tussen 18 en 35 jaar, zoals jongeren in een pleeggezin, jongeren met een indicatie voor ambulante ondersteuning, verslaafde of psychiatrische jongeren, jonge mantelzorgers, jongeren van ouders met een sociaal-medische urgentie.

In het voorziene systeem zullen de opgetelde wachttijd, zoekpunten en situatie bepalend zijn voor het krijgen van sociale woonruimte. Het bestuur van de Wijkraad heeft een zienswijze geformuleerd voor de inspraakronde die open stond van 2 juni 2020-28 juli 2020.