Categorieën
Geen categorie

SCHINKELKWARTIER, WIJKRAAD VRAAGT GEMEENTE OM BEHOUD SPORTRUIMTES

In een brief aan de Gemeenteraad vraagt Wijkraad Zuid-West Amsterdam de Gemeente Amsterdam om behoud van bestaande sportruimtes in het Schinkelkwartier.

In 2019 heeft Wijkraad Zuid – West Amsterdam diverse vergaderingen gewijd aan de sportieve ruimten in ons werkgebied. Hieraan ten grondslag lag de Projectnota Schinkelkwarter. Hierin neemt de Gemeente Amsterdam een zelf geformuleerde opdracht voor haar rekening om circa 11.000 woningen te bouwen in een nieuwe stadswijk, het Schinkelkwartier. Wijkraad Zuid – West verwelkomt de bouw van betaalbare sociale huisvesting ten principale, gelet op de huidige woningnood.

Wijkraad Zuid – West wenst een scherpe waarschuwing aan u uit doen gaan waar het betreft het grote tekort aan sportieve en groene ruimtes in Zuid – West Amsterdam. Door de bouw van het Schinkelkwartier in de komende vijfentwintig jaar zal een fors deel van het openbaar groen en de openbare sportieve ruimtes verdwijnen wanneer de plannen zullen worden gerealiseerd als geformuleerd in de Projectnota Schinkelkwartier. In de op 22 december 2020 gepubliceerde nota wordt strikt onvoldoende rekening gehouden met de sportieve wensen, behoeften en toekomst van de huidige en of toekomstige bewoners.

Wijkraad Zuid – West Amsterdam werd in 1951 opgericht en vertegenwoordigt ruim 22 bewonersorganisaties en – initiatieven, maar werd bij het opstellen van de Projectnota Schinkelkwartier in het geheel niet betrokken. De Wijkraad is dan ook zeer verbolgen, dat rond de planvorming de participatieve democratie dan ook in haar geheel ter zijde werd geschoven.

Wij nemen daar zeker geen genoegen mee en eisen als Wijkraad onze plaats aan de overlegtafels middels deze brief op. Wij eisen van de Gemeente Amsterdam de erkenning te verkrijgen waarop wij als Wijkraad recht hebben. Wij maken dan ook volledig gebruik van het zogeheten Amsterdamse buurtplatformrecht om onze wensen en opvattingen onder woorden te brengen.

Wij constateren dat de planmakers niet handelen in de geest van de aanstaande Omgevingswet, waarin overleg met bewoners en andere belanghebbende partijen een wettelijk plicht wordt. Wij constateren hier inzake de Gemeente Amsterdam een DEMOCRATISCH TEKORT.

Dit democratisch tekort vergroot het wantrouwen van burgers jegens de lokale overheid. De Wijkraad acht deze ontwikkeling zeer ongewenst en wenst dat de Gemeente Amsterdam haar beleid duidelijk bij zal stellen door bewonersorganisaties actief te betrekken bij de planvorming rond het Schinkelkwartier.

Wijkraad Zuid – West Amsterdam wenst dat de Projectnota Schinkelkwartier wordt aangepast. De projectplannen dienen rekening te houden met de sportverenigingen in het Schinkelkwartier. Wijkraad Zuid – West Amsterdam stelt zich op het standpunt dat de huidige sportverenigingen voor de buurt behouden moeten worden op de huidige plaats van vestiging.

Daarnaast wenst Wijkraad Zuid – West Amsterdam, dat de SPORTNORM naar letter en geest wordt toegepast. Wij wensen dat toekomstige generaties kinderen en jongeren op kunnen groeien in een Amsterdam Zuid – West waar zij gebruik kunnen maken van een rijk en gevarieerd aanbod aan sportvoorzieningen, sporten en sportruimten in hun eigen woonomgeving.

In de Projectnota Schinkelkwarier wordt de sportnorm niet gerealiseerd. Wijkraad Zuid – West eist dat 5 hectare behouden en gerealiseerd blijven worden voor (georganiseerde) buitensporten van allerhande aard. Buitensport behoort tot het gezonde bewegen waaraan burgers behoefte hebben. De Gemeente Amsterdam heeft naar onze smaak een zwaarwegende plicht om het gezonde bewegen actief te stimuleren en mogelijk te maken in het belang van de algemene volksgezondheid.

Voor de vijf hectare sportruimte welke Wijkraad Zuid – West gerealiseerd wil zien zullen heldere en harde afspraken gemaakt moeten worden BINNEN het plangebied. Verplaatsing van sportruimten is onwenselijk en onrealistisch. De sportruimten mogen niet afhankelijk zijn toekomstige planvorming. De Gemeente Amsterdam behoort ruimtelijke en financiële zekerheid, borging en veiligheid omtrent sportvoorzieningen te bieden aan de sportorganisaties, gebruikers, bezoekers en andere belanghebbende partijen. De sportvoorzieningen die thans bestaan dienen volgens Wijkraad Zuid – West behouden te worden.

Verplaatsing naar andere locaties is uiterst bezwaarlijk, omdat onze jeugd moet kunnen sporten in de eigen buurten. Het behoud van de sportlocaties dient losgekoppeld te worden van de planvorming. De huidige sportruimtes dienen goed onderhouden en of verbeterd te worden binnen het kader van het staand gemeentelijk beleid. Thans en in de toekomst.

Categorieën
Geen categorie

Tips voor een gezonde school

De gezonde school staat als thema vaak centraal tijdens discussie over wijzen waarop scholen de gezondheid van werkenden en lerenden op school kan verbeteren of positief kan stimuleren.

Een gezonde leefstijl is voor kinderen en scholieren erg belangrijk. De Wijkraad zet tips op een rij om scholen ‘gezonder’ te maken:

  1. Voedselvaardige kinderen; kinderen moeten weten wat gezond voedsel is en wat duurzaam voedsel is. Investeren in een gezonde leefstijl loont, leerlingen voelen zich prettiger in hun vel.
  2. Vaak buitenles geven. Lessen in de open lucht werken verfrissend, kinderen kunnen hun energie kwijt, krijgen meer inspiratie, kunnen bewegen, er is meer variatie in lesmethoden en meer zin om te leren.
  3. Een programma als de Gezonde School realiseren, waardoor scholieren een carrière maken in hun gezonde leefstijl en de daarbij nodige kennis in fasen vergroten kunnen.
  4. Kennis en educatie zijn cruciaal voor een gezonde leefstijl. Waarom niet eens met de school op excursie naar Museum Boerhave, Corpus, de Waterleiding Duinen of een andere aan gezonde leefstijl gerelateerde plaats?
Categorieën
Geen categorie

Sleutelpersonen dementie West

Een sleutelpersoon kan mensen met een migratieachtergrond informeren over dementie en kent de weg naar de juiste hulpverleners. De sleutelpersoon ondersteunt de persoon met dementie en de mantelzorgers. Geeft tevens voorlichting in de moedertaal en vormt een brug tussen de eigen culturele gemeenschap en de professionals. Vormt zo een onmisbare schakel. Mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen zo de weg vinden naar de juiste zorg.

Sleutelfiguren krijgen een speciale training van vier dagen aangeboden. Mantelzorg en dementie vrijwilligers die zich in willen zetten voor mensen met dementie kunnen worden opgeleid tot deskundig aanspreekpunt.

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden, heeft u een Turkse of Marokkaanse achtergrond, affiniteit met de zorg/ gezondheid/ gezondheidszorg?

Dan kunt u bij interesse contact opnemen met mevrouw Hanifa Bourakba: telefoon 06 39455053

Voor meer info kunt u ook de website van dit project bezoeken:
www.mantelzorgendementie.nl

Categorieën
Geen categorie

ED-plaatsen verwelkomen!

Mensen die in hun dagelijks leven zware problemen hebben ondervonden of ondervinden hebben soms moeite om zich onder de mensen te begeven. Op de ED-plaaatsen begrijpen de betrokken vrijwilligers en professionals dat.

Ervaringsdeskundigen van TEAM ED willen met plezier steun bieden en samen leuke dingen ondernemen.

Wie behoefte heeft aan gezelschap, afleiding, een ijkpunt of een goed gesprek, kan kennis komen maken.

TEAM ED biedt een koffie inloop op diverse plaatsen aan, er is een gratis herstelgroep, een wandelgroep en soms eet men samen.

Voor meer info: www.teamed.nl

Categorieën
Geen categorie

Sportstimulering voor volwassenen

Combiwelsport biedt diverse mogelijkheden voor volwassenen en ouderen om sportief actief te zijn. In de #Apollohal kan worden gesport om te werken aan de conditie samen met anderen. Het gaat daarbij om vrij sporten, volleybal en badminton.

In het Beatrixpark vinden Buitentrainingen plaats en in het Amstelpark evenzo. Voor meer info kan de volgende website worden bezocht: www.combiwelsport.nl

De website biedt de mogelijkheid om een nieuwsbrief te ontvangen om op de hoogte gehouden te worden van de nieuwste activiteiten en wetenswaardigheden. Daarvoor is een inschrijving voor de nieuwsbrief nodig.

Combiwel speelt een positieve rol bij talentontwikkeling, bewegen voor ouderen, sportstimulering voor jongeren en anderen. Op dit moment kunnen activiteiten enigszins beperkt zijn door de COVID preventie – maatregelen. Voor de juiste info bezoeke men de website.