Categorieën
Geen categorie

GEZONDE LEEFSTIJL VOOR 75+ OUDEREN

Ook oudere bewoners kunnen ontmoeten en werken aan een gezonde leefstijl. FIT blijven en een gezonde voeding kunnen de veiligheid bevorderen,

Bijeenkomsten op

01, 08, 15, 22 en 29 juni
06,13, 20 en 27 juli
03 augustus

Locatie Buurtteam Zuid
RIJNSTRAAT 85

Aanmelden;

kweinberg@buurtteamamsterdamzuid.nl

Categorieën
Geen categorie

SCHINKELKWARTIER, WIJKRAAD VRAAGT GEMEENTE OM BEHOUD SPORTRUIMTES

In een brief aan de Gemeenteraad vraagt Wijkraad Zuid-West Amsterdam de Gemeente Amsterdam om behoud van bestaande sportruimtes in het Schinkelkwartier.

In 2019 heeft Wijkraad Zuid – West Amsterdam diverse vergaderingen gewijd aan de sportieve ruimten in ons werkgebied. Hieraan ten grondslag lag de Projectnota Schinkelkwarter. Hierin neemt de Gemeente Amsterdam een zelf geformuleerde opdracht voor haar rekening om circa 11.000 woningen te bouwen in een nieuwe stadswijk, het Schinkelkwartier. Wijkraad Zuid – West verwelkomt de bouw van betaalbare sociale huisvesting ten principale, gelet op de huidige woningnood.

Wijkraad Zuid – West wenst een scherpe waarschuwing aan u uit doen gaan waar het betreft het grote tekort aan sportieve en groene ruimtes in Zuid – West Amsterdam. Door de bouw van het Schinkelkwartier in de komende vijfentwintig jaar zal een fors deel van het openbaar groen en de openbare sportieve ruimtes verdwijnen wanneer de plannen zullen worden gerealiseerd als geformuleerd in de Projectnota Schinkelkwartier. In de op 22 december 2020 gepubliceerde nota wordt strikt onvoldoende rekening gehouden met de sportieve wensen, behoeften en toekomst van de huidige en of toekomstige bewoners.

Wijkraad Zuid – West Amsterdam werd in 1951 opgericht en vertegenwoordigt ruim 22 bewonersorganisaties en – initiatieven, maar werd bij het opstellen van de Projectnota Schinkelkwartier in het geheel niet betrokken. De Wijkraad is dan ook zeer verbolgen, dat rond de planvorming de participatieve democratie dan ook in haar geheel ter zijde werd geschoven.

Wij nemen daar zeker geen genoegen mee en eisen als Wijkraad onze plaats aan de overlegtafels middels deze brief op. Wij eisen van de Gemeente Amsterdam de erkenning te verkrijgen waarop wij als Wijkraad recht hebben. Wij maken dan ook volledig gebruik van het zogeheten Amsterdamse buurtplatformrecht om onze wensen en opvattingen onder woorden te brengen.

Wij constateren dat de planmakers niet handelen in de geest van de aanstaande Omgevingswet, waarin overleg met bewoners en andere belanghebbende partijen een wettelijk plicht wordt. Wij constateren hier inzake de Gemeente Amsterdam een DEMOCRATISCH TEKORT.

Dit democratisch tekort vergroot het wantrouwen van burgers jegens de lokale overheid. De Wijkraad acht deze ontwikkeling zeer ongewenst en wenst dat de Gemeente Amsterdam haar beleid duidelijk bij zal stellen door bewonersorganisaties actief te betrekken bij de planvorming rond het Schinkelkwartier.

Wijkraad Zuid – West Amsterdam wenst dat de Projectnota Schinkelkwartier wordt aangepast. De projectplannen dienen rekening te houden met de sportverenigingen in het Schinkelkwartier. Wijkraad Zuid – West Amsterdam stelt zich op het standpunt dat de huidige sportverenigingen voor de buurt behouden moeten worden op de huidige plaats van vestiging.

Daarnaast wenst Wijkraad Zuid – West Amsterdam, dat de SPORTNORM naar letter en geest wordt toegepast. Wij wensen dat toekomstige generaties kinderen en jongeren op kunnen groeien in een Amsterdam Zuid – West waar zij gebruik kunnen maken van een rijk en gevarieerd aanbod aan sportvoorzieningen, sporten en sportruimten in hun eigen woonomgeving.

In de Projectnota Schinkelkwarier wordt de sportnorm niet gerealiseerd. Wijkraad Zuid – West eist dat 5 hectare behouden en gerealiseerd blijven worden voor (georganiseerde) buitensporten van allerhande aard. Buitensport behoort tot het gezonde bewegen waaraan burgers behoefte hebben. De Gemeente Amsterdam heeft naar onze smaak een zwaarwegende plicht om het gezonde bewegen actief te stimuleren en mogelijk te maken in het belang van de algemene volksgezondheid.

Voor de vijf hectare sportruimte welke Wijkraad Zuid – West gerealiseerd wil zien zullen heldere en harde afspraken gemaakt moeten worden BINNEN het plangebied. Verplaatsing van sportruimten is onwenselijk en onrealistisch. De sportruimten mogen niet afhankelijk zijn toekomstige planvorming. De Gemeente Amsterdam behoort ruimtelijke en financiële zekerheid, borging en veiligheid omtrent sportvoorzieningen te bieden aan de sportorganisaties, gebruikers, bezoekers en andere belanghebbende partijen. De sportvoorzieningen die thans bestaan dienen volgens Wijkraad Zuid – West behouden te worden.

Verplaatsing naar andere locaties is uiterst bezwaarlijk, omdat onze jeugd moet kunnen sporten in de eigen buurten. Het behoud van de sportlocaties dient losgekoppeld te worden van de planvorming. De huidige sportruimtes dienen goed onderhouden en of verbeterd te worden binnen het kader van het staand gemeentelijk beleid. Thans en in de toekomst.