Categorieën
Geen categorie

RIJKSMUSEUM ONTVANGT DONATIE VAN AIRBNB

In het kader van haar zomercampagne heeft AIRBNB ingezet op de stimulering van waardevol toerisme in Amsterdam Zuid. Toeristen keerden afgelopen zomer na de COVID CRISIS weer terug naar Amsterdam. Ook heeft AIRBNB dit jaar ingezet op het handhaven van wet- en regelgeving om overlast vanwege vakantieverhuur tegen te gaan. Dat is goed nieuws voor bewoners.

Het toeristish platform investeerde direct in de stad en de Amsterdammers. AIRBNB doneerde daarom per verblijf 5 Euro in juli. Het eind bedrag werd teruggegeven aan de Amsterdammers.

Met haar zomercampagne heeft AIRBNB gasten, Amsterdammers en HOSTS voorgelichting gegeven omtren de maatregelen die AIRBNB bam om overlast tegen te gaan en de GEMEENTE AMSTERDAM bij te staan met het handhaven van regels.

Zo mogen HOSTS geen advertenties meer op het platform plaatsen zonder registratienummers, HOSTS moeten hun WONING registreren bij de GEMEENTE, een regel welke sedert 01 oktober 2021 van kracht is. Sedert deze datum handhaaft AIRBNB de REGISTRATIEVERPLICHTING door ANNONCES zonder REGISTRATIENUMMER te deactiveren.

OVERLAST kan worden gemeld bij de 24/7 HULPLIJN. AIRBNB is het eerste platform dat zich vrijwillig committeerde aan de gemeentelijke REGISTRATIEPLICHT voor VAKANTIEVERHUUR. OMWONENDEN kunnen overlast of lawaai melden, opdat dit aangepakt kan worden.

Het centrum van Amsterdam kent de hoogste dichtheid aan advertenties voor vakantieverhuur. Ruim 70% van de annonces betreffen slaapplaatsen buiten het centrum. AIRBNB gasten leveren de stad ruim 85000000 Euro op, een forse bijdrage aan de bloei van de lokale economie.

Het platform wenst waardevol toerisme aan te trekken. Pieter Guldemond, Hoofd Beleid Noord-Europa bij Airbnb: “De pandemie is verwoestend geweest voor de economie en heeft Amsterdammers hard geraakt. Beperkingen op reizen worden geleidelijk opgeheven, en hoewel Airbnb voor de pandemie slechts 4,5-7% van het totaal aantal overnachtingen in Amsterdam vertegenwoordigde, willen we ervoor zorgen dat deze overnachtingen een positieve bijdrage blijven leveren aan de stad en aan haar inwoners. Daarom investeert Airbnb in een nieuwe voorlichtingscampagne en investeren wij geld om de stad te steunen en terug te geven aan Amsterdammers.”

WIJKRAAD ZUID – WEST AMSTERDAM waardeert de bijdrage van AIRBNB aan de stedelijke economie zeer en schat ook de maatregelen tegen overlast door toeristen op waarde. Een verdere spreiding van toeristen naar AMSTERDAM – ZUID – WEST is een aloude wens van de WIJKRAAD. Monumenten, culturele, sportieve en historische monumenten zijn er voldoende in onze wijken, samen met het TRAMMUSEUM een zeer aantrekkelijk gebied.

DE DONATIE VAN HET PLATFORM AIRBNB aan het RIJKSMUSEUM BEDROEG CIRCA 350.000 EURO, de WIJKRAAD spreekt daarover graag haar WAARDERING uit.

Categorieën
Geen categorie

#FNV: #LANDELIJKE #MANIFESTATIE TEGEN #INKOMENSCRISIS IN #OLYMPISCH #STADION

Op zaterdag 26 november 2022 organiseert de #FNV, de grootste #vakbond van ons land, een #manifestatie tegen de #inkomencrisis in het #Olympisch #Stadion in Amsterdam-Zuid. De #bond vraagt #aandacht voor de #INKOMENSCRISIS die velen #teistert.


“#Miljoenen mensen maken zich zorgen over het einde van de maand, over #dure #boodschappen en #hoge #energierekeningen. Jarenlange #scheefgroei heeft gezorgd dat de inkomens van mensen zijn achtergebleven,” zegt #FNV #voorzitter #Tuur #Elzinga.

Scheefgroei

Die scheefgroei laat zich volgens de #vakbondsman in de deze tijd flink voelen. “Dat zagen we eerst bij de coronacrisis en nu bij dit inflatiemonster. De lonen, #uitkeringen en de #pensioenen moeten #omhoog. Maar werkgevers houden de hand op de #knip en de politiek plakt slechts pleisters.”

FNV dringt erop aan dat de #lonen #meestijgen met de prijzen. Ook zijn er volgens de bond #meer #vaste #banen nodig. En er zou een onmiddellijke verhoging van het #minimumloon naar 14 euro per uur moeten en daaraan gekoppeld verhoging van de #AOW en uitkeringen. Verder #pleit FNV voor een #betaalbare #energierekening en #eerlijke #belastingen op #winst en #vermogen.

“Het is nu tijd dat de regering rechtvaardig optreedt, dat grote bedrijven en grootverdieners hun eerlijke deel gaan betalen en mensen hun eerlijke deel gaan krijgen. Ons land kán beter en verdient beter,” aldus Elzinga.

Details over het programma van de manifestatie op zaterdag 26 november worden later pas bekend. Het is ook nog niet duidelijk hoeveel mensen de bond precies verwacht. FNV zegt in ieder geval busvervoer te zullen regelen naar het Olympisch Stadion. Momenteel zijn er ruim 30 opstapplaatsen door het land. 

De bond is ook een campagne begonnen met onder andere radiospotjes om mensen op te roepen in actie te komen en het eigen #eisenpakket #kracht #bij te #zetten.

#WIJKRAAD #ZUID – #WEST #AMSTERDAM ROEPT #BEWONERS OP #DEEL TE #NEMEN AAN DE #MANIFESTATIE!

AANMELDEN KAN HIER: Druk op de blauwe tekst voor de link.

 

#aanmelden #AOW #bestaanszekerheid #busreis #Deelname #eisenpakket #FNV #inflatie #inkomenscrisis #manifestatie #minimumloon #OLYMPISCHSTADION #oproep #uitnodiging #vastebanen

Locatie: Olympisch Stadion 2, 1076 DE Amsterdam, Nederland

Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD SOLIDAIR MET BEWONERS RIEKERHAVEN NA BRAND

WIJKRAAD ZUID – WEST AMSTERDAM heeft op zondag 13 november een solidariteitsbezoek gebracht aan de wooncomplexen voor statushouders, vluchtelingen en studenten, aan ‘RIEKERHAVEN’.

Door een grootschalige brand zijn daar ruim 100 woningen in vlammen opgegaan en zijn evenveel huishoudens dak- en thuisloos geworden. Ook enige huisdieren kwamen om in de vlammen, bewoners verloren al hun bezittingen.

Het complete Riekerhaven – terrein was door de nooddiensten met linten afgezet, de politie hield bewoners, bezoekers en ramptoeristen op grote afstand van de brand welke een gehele dag bleef branden. De spuitgasten van Brandweer Amsterdam-Amstelland hadden hun handenvol aan het nablussen, zulks tot middernacht.

De veiligheid van de wooncomplexen is reeds sedert de aanvang van het woonproject een grote zorg van WIJKRAAD ZUID – WEST. De Wijkraad ontving een reeks klachten omtrent falend toezicht, slechte veiligheid, aanwezigheid van ratten en kakkerlakken in de gemeenschappelijke keukens en de brandveiligheid. De Wijkraad heeft de woningcorporatie en de Gemeenteraad in een brief gevraagd om passende preventieve maatregelen te nemen in de resterende wooncomplexen en herbouw van het afgebrande wooncomplex.

De door de ramp getroffen bewoners werden opgevangen in het complex van Sporthallen Zuid. Wijkraad Zuid – West Amsterdam betuigt haar solidariteit met de getroffen bewoners en roept op tot het doneren van kleding, dekens, eerste levensbehoeften en het bieden van onderdak aan de door de rampspoed getroffen bewoners.

De Wijkraad verklaart zich solidair met de getroffen jongeren en studenten en wenst hen een goede gezondheid, en snel een passend nieuw onderdak ter voorbereiding op de winter.

Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD VRAAGT TWEEDE KAMER OM TEGEMOETKOMING ONVOLLEDIGE AOW-OPBOUW SURINAAMSE, INDISCHE, MOLUKSE & ANTILLIAANSE NEDERLANDERS

Surinaams, Vlag, Nationale Vlag, Natie

Met verschuldigde eerbied richt WIJKRAAD ZUID-WEST AMSTERDAM zich met dit VERZOEKSCHRIFT tot de TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. De WIJKRAAD is een platform dat in 1951 werd opgericht en zich sedertdien bezig houdt met de collectieve belangenbehartiging vanuit bewonersperspectief namens 22 bewonersorganisaties.

Thans richten wij ons op EQUAL PAY DAY tot u. De EQUAL PAY DAY werd door de EUROPESE COMMISSIE opgericht om constant, ieder jaar weer – aandacht te vragen voor het wettelijk recht op gelijke beloning voor gelijk werk voor vrouwen en andere groeperingen in onze samenleving. In Nederland verdienen vrouwen gemiddeld 36 % minder dan mannen voor gelijke werkzaamheden. Ook verdienen vrouwen op uurloon basis 13 % minder salaris dan hun mannelijke collegae. Deze ongelijkheden in de HUIDIGE SAMENLEVING komen ook tot uitdrukking in de NEDERLANDSE PENSIOENWETGEVING, in het bijzonder in de ALGEMENE OUDERDOMSWET (AOW) in de nooit betaalde salarissen, soldij en (militaire en invaliditeits-) pensioenen aan Indische Nederlanders en (rechthebbende nazaten van) de Molukse leden van het voormalig Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Dit laatste noemen wij BACKPAY salarissen, uitkeringen en pensioenen: de INDISCHE ERESCHULDEN of INDISCHE KWESTIE.

Op grond van de VETERANENWET (van 2012) hebben VETERANEN van de NEDERLANDSE KRIJGSMACHT, waaronder begrepen de VETERANEN hun verwanten en hun nazaten van het VOORMALIGE KONINKLIJK NEDERLANDS INDISCH LEGER, en de Nederlandse krijgsmachtonderdelen te SURINAME en op ARUBA, CURAÇAO, BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SINT MAARTEN EN SABA wettelijk recht op WAARDERING, ERKENNING en RESPECT alsmede ondersteuning en verzorging voor hun materiële belangen en immateriële noden door het NEDERLANDS VETERANENINSTITUUT.

Wijkraad Zuid-West Amsterdam verzoekt de Tweede Kamer der Staten-Generaal om ALLE veteranen, hun verwanten en hun nazaten afkomstig zijnde van (voormalige) overzeese rijksdelen met terugwerkende kracht vanaf de militaire mobilisatie in 1941 gelijk te stellen aan en gelijk te behandelen als veteranen geboortig van het Europees deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De categorie ‘inheemse soldaat’ zoals gebezigd in de voormalige Nederlands-Indische Wetgeving, dient uit het huidige militair pensioenstelsel verwijderd te worden. In Nederlands-Indië waren inheemse soldaten niet juridisch gelijk aan Nederlandse of Europese soldaten. Deze ongelijkheid is in het huidig tijdgewricht en onder de thans geldende Nederlandse Grondwet op basis van het eerste artikel der Grondwet onhoudbaar en illegaal te noemen; alle Nederlanders behoren gelijk behandeld te worden.

Tot op heden is de ALGEMENE WET GELIJKE BEHANDELING niet van toepassing op de zes Antilliaanse eilanden. Dit leidt tot ongelijke behandeling van NEDERLANDERS, zulks op basis van hun (ei-) land van inwoning binnen het Koninkrijk of op grond van het deel van het Koninkrijk waar men werd geboren. Wijkraad Zuid – West Amsterdam verzoekt de Tweede Kamer der Staten-Generaal om alle Nederlanders, in het bijzonder hen die wonen op één van de zes Caribische eilanden op alle wijzen gelijk te behandelen met de Nederlanders in Europa. Alle Nederlandse wetgeving, in het bijzonder ten aanzien van werk, pensioenen en sociale zekerheid, behoren in gelijke mate ingevoerd te worden in alle delen van het Koninkrijk – zeer specifiek op de Bonaire, Saba en Sint Eustatius – welke gemeenten zijn binnen het Koninkrijk.

Ook verzoekt WIJKRAAD ZUID – WEST AMSTERDAM u om de veteranen van de Nederlandse krijgsmacht woonachtig te Suriname na de onafhankelijkheid van de Republiek Suriname gelijk te behandelen aan veteranen met de Nederlandse nationaliteit, daar waar het het recht op het ontvangen van militaire pensioenen, tegemoetkomingen en invaliditeitspensioenen betreft. Immers, in het ONAFHANKELIJKHEIDSVERDRAG met de REPUBLIEK SURINAME is hieromtrent tot heden niets formeel overeengekomen of geregeld. Wij wensen een einde te maken aan deze lacune in de Nederlandse wetgeving.

Ten aanzien van BURGERS afkomstig van voormalig Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen verzoeken wij u de ALGEMENE OUDERDOMS WET (AOW) dusdanig te wijzigen, dat al deze burgers gelijk gesteld zullen worden aan burgers geboortig van het Europees deel van het Koninkrijk der Nederlanden, wij zijn ons bewust dat deze stelselwijziging mogelijk gevolgen kan hebben in die zin, dat alle genoemde groepen schadeloos gesteld moeten worden waar het een onvolledige AOW opbouw betreft. Hierbij gaat het ons in de eerste plaats om een gerichte tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw. Nederlanders van Surinaamse afkomst die van 1957 tot 1975 in Suriname hebben gewoond en in verband met de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 er voor hebben gekozen om naar Nederland te verhuizen, waren over de periode van 1957 tot hun verhuizing naar Nederland niet verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). Zij waren immers tijdens deze periode geen ingezetene van Nederland. Volgens het systeem van de AOW wordt hun uitkering gekort in evenredigheid tot het aantal onverzekerde jaren, het zogenoemde ‘AOW-GAT.

WIJKRAAD ZUID – WEST AMSTERDAM realiseert zich, dat wellicht het STATUUT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN aangepast zal moeten worden. De daarin beschreven regeling, welke bepaalt dat de landen binnen het Koninkrijk ieder op zich verantwoordelijk zijn voor de eigen SOCIALE ZEKERHEID.

Het AOW stelsel wordt thans bepaald door het begrip ‘ingezetenschap’, WIJKRAAD ZUID – West AMSTERDAM stelt zich op het standpunt dat het begrip ‘Nederlandse Nationaliteit’ van toepassing verklaart dient te worden naast het begrip ‘ingezetene’. Dit met het oog op het vergroten van de doelgroep / -en op wie de AOW toepasselijk behoort te zijn. Het Rijk behoort zich verantwoordelijk te stellen voor een stelselwijziging en de financiële gevolgen welke hieruit kunnen volgen.

Voorkomen moet worden, dat de groep Nederlanders van Surinaamse afkomst die van 1957 tot 1975 in Suriname hebben gewoond, en in verband met de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 er voor hebben gekozen naar Nederland te verhuizen, te maken krijgen met een onvolledige AOW-uitkering. Over de periode van 1957 tot hun verhuizing naar Nederland waren zij immers niet voor de AOW verzekerd, omdat zij tijdens deze periode geen ingezetene waren van Nederland. Na hun verhuizing naar Nederland zijn de Surinaamse Nederlanders als ingezetene van Nederland voor de AOW in Nederland verzekerd, waardoor zij vanaf dat moment aanspraken gingen opbouwen. Na pensionering ontvangen ze in Nederland een AOW-uitkering waarvan de hoogte is gerelateerd aan het aantal jaren ingezetenschap in Nederland. Daar deze groep mensen vóór 1975 (deels) geen AOW in Nederland heeft opgebouwd, ontvangt deze groep geen volledige AOW-uitkering na hun pensionering, tenzij zij gebruik hebben gemaakt van de zogenoemde inkoopregeling.

In oktober 2020 heeft Uw Kamer een motie aangenomen, waarin wordt gesteld dat de hierboven beschreven groepen tegemoet moeten worden gekomen met een schadeloosstelling door de Nederlandse regering. Wijkraad Zuid – West stelt zich op het standpunt dat dit een VERPLICHTE toelating van de bedoelde groep van circa 30.000 personen tot het AOW stelsel behoort te zijn.

Deze groep toenmalige rijksgenoten die leefde in Suriname in de periode 1957 tot 1975 en nu langere tijd woonachtig is in Nederland, heeft naar onze opvatting wettelijk recht op een tegemoetkoming te geven voor hun onvolledige AOW-opbouw in de periode 1957-1975.

Gelet op de bijzondere geschiedenis, eeuwenlange verbondenheid en context, van onze rijksgenoten dienen de bedoelde groepen gelijkwaardig behandeld te worden. Het is goed en rechtvaardig dat Nederland miljarden uittrekt om te investeren in vluchtelingen, asielzoekers en statushouders, maar in de eerste plaats behoort te worden geïnvesteerd in de gelijke behandeling en gelijke beloning van rijksgenoten met een eeuwenoude innige band met Nederland.

Personen thans woonachtig in Nederland, Nederlanders van Surinaamse herkomst, die tussen 1957 en 1975 periode(n) in Suriname hebben gewoond en die voor 25 november 1975 naar Nederland zijn gekomen in aanmerking genomen zijn dat de personen in deze groep vanaf hun geboorte in Suriname de Nederlandse nationaliteit bezitten en daarom gelijkwaardig onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden zijn, wat door de TOESCHEIDINGSOVEREENLKOMST werd gewaarborgd.

Voorts heeft deze groep personen tot hun overkomst naar Nederland geen ouderdomsvoorziening kunnen opbouwen, omdat een stelsel daarvoor pas in 1981 in Suriname werd ingevoerd.

Voorts merken wij op dat, aan deze groepen personen geen gerichte informatie is verstrekt over de (ontbrekende) opbouw van hun AOW-rechten en de bestaande mogelijkheid van inkoop in de AOW. Dit ondanks de wettelijk zorgplicht van de regering.

Gelet op de geest van de Noodwet Ouderdomsvoorziening van 1947 welke aan alle NEDERLANDERS van 65 jaar en ouder een Ouderdomsvoorziening toekende, dient aan alle in dit VERZOEKSCHRIFT genoemde groepen NEDERLANDERS een volkomen gelijkwaardige toekenning op grond van de ALGEMENE OUDERDOMSWET – zonder enige vorm van discriminatie toe te worden gekend. WIJKRAAD ZUID – WEST AMSTERDAM stelt zich op het standpunt dat alle vormen van geïnstitutionaliseerde en of wettelijk vastgelegde vormen van DISCRIMINATIE dienen op te worden geheven.

Er dient URGENT ruimte te worden geschapen voor RECHTSHERSTEL, leidend tot een maatschappelijk helingsproces waardoor genoemde groeperingen zich niet langer door de Nederlandse regering benadeeld behoeven te weten en voelen, maar hen het gevoel en de zekerheid wordt geboden een volledig integraal en onlosmakelijk onderdeel te zijn van een kleurrijke Nederlandse samenleving waarin burgers en overheid op basis van democratische waarden gelijkwaardig met malkander om gaan. Zulks ter krachtige bevordering van maatschappelijke solidariteit in een inclusieve samenleving.

Koti, Slavernij, Afschaffing
Categorieën
Geen categorie

Equal Pay Day 2022

´Het is volstrekt onacceptabel dat vrouwen 13% minder verdienen dan mannen!´ legt Rabbijn Simon Bornstein, voorzitter van Wijkraad Zuid – West, uit. ´We moeten niet hoeven wachten tot na 2050 om de loonkloof definitief op te doeken. Vrouwen en mannen hebben recht op gelijke beloning voor gelijk werk, onder alle omstandigheden!´

Er zijn al forse stappen gezet ter verbetering van de werkende Nederlandse vrouwen. Nog recent werd wetgeving ingevoerd waardoor grote bedrijven gedwongen worden om voldoende aantallen vrouwen te benoemen in de raden van bestuur in het bedrijfsleven.

De Europese Commissie meldt dat vrouwen gemiddeld 13% minder uurloon dan mannen. Dit staat gelijk aan bijna twee maanden salaris. Daarom markeert de Europese Commissie in 2022 opnieuw 15 november als een symbolische dag om het bewustzijn te vergroten dat vrouwelijke werknemers in Europa nog steeds gemiddeld minder verdienen dan hun mannelijke collega’s.

Bornstein: ´Wij steunen de werkende Nederlandse vrouwen krachtig in hun strijd om gelijke beloning voor gelijk werk, in het bijzonder door aandacht te geven aan de jaarlijkse EQUAL PAY DAY!´

Categorieën
Geen categorie

#FIETS EN #SPOOR MOOI #VERBONDEN IN #AMSTERDAM #ZUID

Amsterdam-Zuid is rijk gezegend met een goede fiets-infrastructuur. Goede fietspaden en de fietsenstallingen bij de Stations Rai, ZUID-WTC en de metrostations Van Sneevlietweg en Amstelveenseweg. 

De Gemeente Amsterdam en de Nederlandse Spoorwegen hebben de infrastructuur goed aangepast om de overgang van fiets naar spoor tot een succes te maken. Dat verdient een compliment.


De regering heeft het doel gesteld om 100.000 burgers de trein in de krijgen in 2024. De investeringen bleven niet uit, er werd 50.000.000 Euro geïnvesteerd in verbetering van de fietsinfrastructuur. De prachtige ondergrondse fietsenstallingen aan beide zijden van Station Zuid bieden een gratis bewaakte stalling aan voor de eerste 24 uurs stalling van een rijwiel.

De medewerkers zijn zéér vriendelijk Wensen iedere klant goedgemutst een fijne morgen of een goede nacht. De klant wordt erkent en herkent. Dikwijls wordt er een vriendelijk praatje gemaakt. 


Sommige reizigers met haastige spoed maken wat minder tijd hiervoor, maar worden met een fraaie glimlach ontvangen. In Zuid sluiten de stations goed aan op het fietsverkeer.

Wie een fiets mee wil nemen in de trein als #forens kan worden geconfronteerd met Vaak zitten #treinen #vol met #passagiers en komt een meegenomen (vouw) fiets in het gedrang.


Bij de Spoorwegen heerst een personeelstekort. er wordt gereden met kortere treinen. Soms kunnen fietsers eenvoudig niet mee en blijven zij met de fiets en speciaal gekochte rijwielkaartjes achter op een station. Volgens de fietsersbond moet de infra in vele delen van het land nog worden aangepast; fietsvriendelijker worden. Elektrische fietsen  kan men niet overal in stallingen parkeren bijvoorbeeld. 

In Amsterdam-Zuid loopt het fietsparkeren in de fietsenstallingen op rolletjes, nu nog in de rest van het land.

Categorieën
Geen categorie

#DAG VAN DE #MANTELZORG – #DANSEN MET #DANSPALEIS IN #BUURTHUIS #LYDIA

Afbeelding

#DAG VAN DE #MANTELZORG – #Dansen met het #Danspaleis (Zuid) #WIJKRAAD #ZUID #WEST #AMSTERDAM

Roelof Hartplein 2a, 1071 TT, Amsterdam. #Buurthuis #Lydia

10 november 2022 20:00 – 22:00 Dansen met het Danspaleis (Zuid)

Wat Een ouderwets #gezellig #dans & #muziekfeest .

Wie Voor mantelzorgers en een introducee.

Waar In Buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a, 1071 TT, Amsterdam.

Wanneer Op 10 november van 20.00-22.00. Deze activiteit is toegankelijk voor #rolstoelen

Categorieën
Geen categorie

#Minister #Wopke #Hoekstra spreekt bij #Nationale #Kristallnachtherdenking in #Portugese #synagoge

Op woensdag 9 november houdt het Centraal Joods Overleg de Nationale KRISTALLNACHTHERDENKING in Amsterdam. Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier, is spreker bij de herdenking.

Daarnaast spreekt Paul Joseph (83), wiens ouders in de jaren ’30 uit Duitsland naar Nederland vluchtten en met het gezin bezet Nederland wisten te ontvluchten om aan deportatie te ontkomen. Ook CJO-voorzitter Chanan Hertzberger voert het woord.

De Kristallnacht was in 1938 de start van georganiseerde gewelddadigheden tegen de Joodse bevolking in nazi-Duitsland. Duizenden synagogen en andere Joodse gebouwen en bedrijfspanden van Joden werden aangevallen en in brand gestoken; bijna honderd Joden werden vermoord.

De herdenking vindt plaats in de Portugese synagoge, Mr. Visserplein 3, 1011 RD Amsterdam en begint om 17.00 uur.

De herdenking wordt gepresenteerd door Hadassah Drukarch (24). Haar grootvader was de rabbijn van de Portugese synagoge. Hij was met zijn vrouw in de oorlogsjaren actief in het verzet in Amsterdam. Familie van Hadassah vluchtte na de Kristallnacht vanuit de Duitse stad Essen naar Nederland.

Deelname aan de herdenking kan door opgave via aanmelden@cjo.nl.#

Categorieën
Geen categorie

#WELKOM! #WIJKRAAD #OPEN VOOR NIEUWE #VRIJWILLIGERS

WIJKRAAD ZUID-WEST staat open voor nieuwe vrijwilligers en wijkraadsleden. ”Graag willen we een grotere binding met de wijkbewoners realiseren.  Dit willen we graag doen door het inrichten van werkgroepen, op gebieden die voor onze wijken belangrijk zijn. Thema’s hiertoe hebben we uitgezet” legt Simon Bornstein, voorzitter van de wijkraad, uit.


We willen ons graag richten op de volgende thema’s:

  •  Jeugd en Senioren
  •  Wonen
  •  Veiligheid en Verkeer
  •  Duurzaamheid, Schoon en Groen
  •  Communicatie
  •  Sociaal (kansengelijkheid, onderwijs, zorg en welzijn)
  •  Diversiteit en Inclusie
  •  Wijkactiviteiten

We zijn op zoek naar vrijwilligers.

1. Voor de werkgroep duurzaamheid, schoon en groen zijn we op zoek naar meerdere vrijwilligers voor de volgende     activiteiten:

a. Opruimen van zwerfafval.

b. Groenonderhoud

c. Hulp en ondersteuning voor het Beatrixpark, Vondelpark

2. Voor de werkgroep veiligheid en verkeer zoeken we een coördinator buurtpreventie. Het gaat om het beheren van een whatsappgroep en een facebookpagina. Je maakt deel uit van een veiligheidsnetwerk in Zuid-West Amsterdam en hebt indien nodig, contact met politie en coördinatoren van naburige wijken.

3. Voor de werkgroep communicatie zoeken we meerdere creatieve mensen,  voor het schrijven en fotograferen voor onze website en social media. Er is al sprake van een kleine redactie, waarin je een plaats zult hebben en begeleiding kunt ontvangen. Daarnaast zet deze werkgroep zich in voor het organiseren van pleingesprekken, buurtlunches en enquêtes en is zij actief op social media.

4. De werkgroep diversiteit en inclusie wil zich graag inzetten voor kansengelijkheid en integratie; iedereen mag en kan meedoen. Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers voor het project ”De Inclusieve Wijk” waarin we het doel hebben een Zuid-West Cultuur Festival te organiseren, met aandacht voor diversiteit en inclusie, een feest voor iedereen met een wereldkeuken, wereldmuziek en meer. We zoeken hiervoor een grote groep mensen – om mee te denken of straks de handen uit de mouwen te steken.

5. Minder concreet nog is de werkgroep sociaal. Graag willen we aandacht besteden aan zorg, welzijn, armoede, onderwijs, workshops, laaggeletterdheid en nieuwe inwoners.

Naast deze vrijwilligers voor de diverse werkgroepen waarin je je specifiek kunt inzetten voor onderwerpen die je leuk vindt, zijn we ook op zoek naar mensen met een bredere en organisatorische interesse, die willen deelnemen in de wijkraad zelf. Je kunt dan meedenken over allerhande onderwerpen.

Naast de hierboven genoemde onderwerpen zijn dat zaken als wonen, jeugd & senioren en organisatorische aangelegenheden, zoals contact met de gemeente en wijkpartners, financiën & subsidie en een meerjarenplan.


Ben je nog geen 18 en wil je toch iets voor je wijk en je eigen omgeving doen? We willen graag een jeugdraad opzetten. Binnenkort volgt hierover meer informatie. Lijkt je dit leuk, meld je dan gerust alvast.

Contactpersoon: rabbijn Simon Bornstein, voorzitter,

telefoon: 06 272 641 38