Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD WENST BEHOUD HUISARTSENPOST VU

WIJKRAAD ZUID WEST AMSTERDAM heeft de Gemeenteraad van Amsterdam gevraagd en geadviseerd om de HUISARTSENPOST van het VU MEDISCH CENTRUM/ UMC AMSTERDAM te behouden en uit te breiden.

Een eventuele sluiting van de huisartsenpost maakt het onmogelijk voor bewoners van Amsterdam Zuid-West om binnen een de 19 wettelijke minuten een huisartsenpost te kunnen bereiken.

Huisartsenposten leveren huisartsenzorg tijdens de nachtelijke uren, feestdagen, weekeinden en op andere tijdsippen waarop regulieren huisartsenpraktijken gesloten zijn. De zorg valt onder de basisverzekering.

Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD VRAAGT OM ONDERDAK EN STEUN VOOR STICHTING BLIJE BUREN

Geaffilieerd met Wijkraad Zuid West Amsterdam is de Stichting Blije Buren. Deze Stichting stelt zich tot doel om voedsel te redden, en stelt daarmee gratis 4000 voedselpakketten wekelijks samen voor evenveel minderbedeelde gezinnen in onze stad.

Tot februari 2015 had de Stichting Blije Buren onderdak in een GVB huisje in Amsterdam Oost. In het bijzonder het object aan de TH.K. VAN LOHUIZENLAAN 3 TE (1019 CD) AMSTERDAM. In 2015 bleef de Gemeente Amsterdam in verzuim waar het betreft het vinden van huisvesting voor de Stichting Blije Buren. De rechtbank stelde de activiteiten van de Stichting blije Buren zeer sympathiek te vinden, zij hebben een grote impact op de stad en haar kwetsbare bewoners.

In het GVB huisje ontwikkelde de Stichting Blije Buren verschillende sociale activiteiten voor buurtbewoners, zoals huiswerkbegeleiding voor kinderen en taal- en kooklessen. Ook kunnen buurtbewoners er terecht voor gratis eten en drinken. Organisaties zoals de Stichting Blije Buren vinden moeilijk onderdak, er is een tekort aan maatschappelijk vastgoed.

Het daarom goed voor te stellen, dat de Gemeente Amsterdam modulaire units (zeecontainers) ter beschikking van de Stichting Blije Buren zou kunnen stellen om een onderdak te geven aan de activiteiten van deze organisatie. Wijkraad Zuid-West Amsterdam wil de Gemeente Amsterdam hierdoor aanbevelen en verzoeken om passende huisvesting aan Stichting Blije Buren te bieden of om modulaire units kosteloos beschikbaar te willen stellen van de Stichting Blije Buren, te plaatsen binnen het Stadsdeel Amsterdam Zuid.

De Gemeente wordt tevens aanbevolen om een plaats aan te wijzen waar deze units of zeecontainers kunnen worden opgesteld en de benodigde vergunningen te verlenen. Hierenboven adviseert Wijkraad Zuid – West de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam om financiering in de vorm van een structurele subsidie beschikbaar te stellen aan de Stichting Blije Buren om de vaste lasten te kunnen voldoen.

Voorts adviseert Wijkraad Zuid – West Amsterdam de Gemeente om een deskundige te benoemen met als doel bieden van ondersteuning bij het schrijven van een activiteitenplan welke voldoet aan alle voorwaarden welke worden gesteld tot het verkrijgen van een subsidie van gemeentewege.

Zulks analoog aan een eerdere situatie waaraan Wijkraad Zuid – West Amsterdam positief heeft bijgedragen met een soortgelijk verzoek aan het Bestuur van de Stadsdeelcommissie Zuid, welks heeft geleid tot een zeer succesvolle herontwikkeling en doorstart door vrijwilligers van Buurthuis Huize Lydia aan het Roelof Hartplein. Van dit Buurthuis maken wekelijks ruim 2000 bewoners intensief gebruik.

Graag wijst de Wijkraad u op het feit dat de Stichting Blije Buren recentelijk te gast was tijdens een speciale lunch in het Paleis Huis ten Bosch, met 100 andere buurtwerkers in het kader van de viering van de tiende verjaardag van de troonsbestijging door Zijne Majesteit de Koning, Stichting Blije Buren ontving een Erediploma van de Federatie Nederlands Vakverbond, een Certificaat van Waardering van Wijkraad Zuid – West Amsterdam en werd in 2023 genomineerd voor de jaarlijkse Omarmprijs,

Categorieën
Geen categorie

ONTMOETINGSCENTRUM CIRCL VERDWIJNT VAN DE ZUIDAS – SLOOP DREIGT

Wijkraad Zuid West Amsterdam wil een raadadres schrijven over de aanstaande sloop van het gebouw CIRCL op de Zuidas.

CIRCL is een circulair paviljoen dat in 2017 werd geopend door ABN AMRO op de Zuidas. Het gebouw is gemaakt van hergebruikte materialen en heeft een duurzaam ontwerp. Het biedt ruimte voor vergaderingen, evenementen, exposities en horeca. CIRCL is bedoeld als een inspirerend voorbeeld van de circulaire economie en een ontmoetingsplek voor bewoners en iedereen die zich daarvoor interesseert.

Echter, in 2020 maakte ABN AMRO bekend dat het gebouw CIRCL zou worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe kantoortoren. Dit besluit stuitte op veel kritiek en onbegrip vanuit de buurt, de gemeente en de duurzaamheidssector. Hoe kan een gebouw dat symbool staat voor circulariteit zo snel worden afgebroken? Wat gebeurt er met de materialen en de functies van CIRCL? En past dit wel bij de ambitie van Zuidas om een groene en leefbare wijk te worden?

De Wijkraad Zuid West Amsterdam vindt dat de sloop van CIRCL een gemiste kans is voor de ontwikkeling van Zuidas als een complete, unieke wijk waar werken, wonen en leven samenkomen. De wijkraad wil daarom een raadadres schrijven aan de gemeenteraad van Amsterdam om te pleiten voor het behoud of de verplaatsing van CIRCL. Een raadadres is een brief waarin burgers of organisaties hun mening of verzoek kenbaar maken aan de gemeenteraad.

Met het raadadres wil de wijkraad de gemeenteraad vragen om:

– De sloop van CIRCL te voorkomen of uit te stellen tot er een alternatieve locatie is gevonden voor het gebouw.

– De dialoog te faciliteren tussen ABN AMRO, de buurt, de gemeente en andere betrokken partijen over de toekomst van CIRCL.

– De circulaire principes en waarden van CIRCL te borgen in het beleid en de besluitvorming over Zuidas.

– De participatie en inspraak van bewoners en belanghebbenden te versterken bij de ontwikkeling van Zuidas.

De Wijkraad hoopt met het raadadres de aandacht te vestigen op het belang van CIRCL voor Zuidas en voor Amsterdam. De Wijkraad nodigt iedereen die zich betrokken voelt bij dit onderwerp uit om mee te denken en mee te doen met het schrijven van het raadadres. Samen kunnen we laten zien dat we CIRCL niet willen missen op de Zuidas.

Categorieën
Geen categorie

#ONTOEGANKELIJKHEID #MOSKEEEN VOOR #GEHANDICAPTEN

symbool in witte lijnen van een persoon in een rolstoel met een blauwe achtergrond

Wijkraad Zuid-West Amsterdam wenst u, uw geliefden en alle andere bekenden en bewoners graag een #RAMADAN #KAREEM, nog vele jaren in goede gezondheid!

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende; de #MOSKEEËN in Amsterdam zijn namelijk #ONTOEGANKELIJK voor #personen met een #BEPERKING, in het bijzonder voor personen die afhankelijk zijn van het gebruik van een #HULPMIDDEL zoals en rolstoel, rollator, elektronische #ROLSTOEL.

Dit geldt voor #GEBEDSHUIZEN in oude panden, maar ook voor nieuw gebouwde moderne moskeeën.

Dit is in strijd met de internationale verdragen als het #UN #VERDRAG #HANDICAP en de ALGEMENE WET #GELIJKE #BEHANDELING. Het gaat hier om de bestaande #NORM de toegankelijkheid en het #mensenrecht op #MOBILITEIT.

Recentelijk werd in Amsterdam een zogeheten #MOSLIMAKKOORD door politieke partijen in het kader van de #GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN ondertekend.  Een novum.

In dit akkoord ontbreekt de aandacht voor gehandicapten. In dit akkoord ontbreekt iedere vorm van aandacht voor #GEHANDICAPTE #GELOVIGEN in het bijzonder.. En dat is een groot gemis. Kent de #Islam dan geen ouderen en gehandicapten die #slecht #ter #been zijn?

Tijdens de HEILIGE #MAAND #RAMADAN is het voor de #EERSTE #GENERATIE belangrijker dan ooit om #samen te kunnen zijn en #vieren met familie en andere geliefden, #thuis en in de #MOSKEE. De #EENZAAMHEID van de #COVID #PANDEMIE moeten we #SAMEN achter ons laten.

De Asssadaaka Community heeft haar #KLACHT inmiddels door een #schrijven aan de #GEMEENTERAAD neergelegd. Assadaaka voorzitter wil het volkomen blind lijken te zijn waar het de toegankelijkheid van de Moskeeën betreft voor gehandicapte gelovigen opheffen en aan de kaakstellen. Mensen met een handicap stuiten op obstakels om de Moskee te betreden.

Rolstoelers moeten “Woedoe” doen, zelfs voor de banden van hun al-dan-niet elektronische rolstoel (ritueel) laten reinigen.

Gehandicapten zijn niet welkom en worden niet ondersteund. Dit is een vorm van onwettige discriminatie op grond van handicap. Wij verzoeken u om deze vorm van discriminatie per heden op te doen heffen, zodat gehandicapten nog deze #RAMADAN en door het jaar heen #PERMANENT #TOEGANG #krijgen tot de #MOSKEE en niet langer #ACTIEF #UITGESLOTEN zullen worden.

Wij verzoeken de #RAAD VAN DE #GEMEENTE #AMSTERDAM om een #REGELING in het leven te roepen om die gebedshuizen en buurthuizen #FINANCIEEL kan #ondersteunen bij het fysiek toegankelijk helpen maken van deze gebedshuizen en buurthuizen. Toegankelijkheid is tegenwoordig de norm!

Voorts hoort er een #deskundige #ambtenaar met deze #taak #belast te worden, een persoon die als #gesprekspartner binnen de #gemeente kan functioneren voor #maatschappelijke #organisaties.

Bovengenoemde klacht zullen wij ook kenbaar maken aan het Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam.

Door: Ahmed El Mesri, voorzitter en rabbijn Simon Bornsten