Categorieën
Geen categorie

STICHTING KLUSHULP wordt LID WIJKRAAD

De Stichting Klushulp, opgericht door bewoner Maurits en een groep medebewoners, vrijwilligers en stagaires, werd bij de notaris opgericht op 06 juni 2023 en is op die datum ook aangesloten bij WIJKRAAD ZUID WEST AMSTERDAM.

WIJKRAAD ZUID – WEST is zeer verheugd met dit initiatief, welks vanuit haar gelederen ontstaan is. Ook de zeer vruchtbare samenwerking met vakbond FNV wordt zeer op prijs gesteld.

Graag wenst de WIJKRAAD ZUID – WEST de STICHTING KLUSHULP heel erg veel succes bij haar activiteiten ten behoeve van ouderen, kwetsbaren, studenten en anderen die hulp bij klussen of transport van huisraad nodig hebben!

Categorieën
Geen categorie

STICHTING KLUSHULP, een NIEUW BEWONERSINITIATIEF

BEWONERSINITIATIEF, BURENHULP
Maurits, een bewoner van Amsterdam – Zuid zat reeds geruime tijd thuis vanwege gezondheidsproblemen. Maurits heeft een zeer positieve instelling. Hij is zeer gedreven en wil niet thuis bij de pakken neerzitten. Oorspronkelijk werkte hij als zelfstandig ondernemend vakbekwaam timmerman. Zijn vakkennis en ervaring stelt hij tegenwoordig beschikbaar van (kwetsbare) bewoners met een klein budget.

STICHTING KLUSHULP
Met ondersteuning van WIJKRAAD ZUID – WEST AMSTERDAM en loopbaanbegeleiders van de FNV heeft Maurits nu zijn weg weer gevonden. Hij is oprichter van de STICHTING KLUSHULP.

De Stichting heeft als doel om – op non profit basis – kwetsbare bewoners van Amsterdam Zuid – West te helpen. Daarbij kan worden gedacht aan kleine klusjes in en om het huis. Voorbeelden daarvan het indraaien van nieuwe lampen, het ophangen van een schilderij, het schilderen van een keuken of het kleinschalig vervoer van huisraad zoals een wasmachine of een bankje.

De werkzaamheden worden verricht door VRIJWILLIGERS. STICHTING KLUSHULP biedt de hulp gratis aan, maar vraagt om een eigen bijdrage van de bewoner in de vorm van een kostendekkende donatie voor materialen, vervoer en gereedschap.

HULP NODIG?
BEL STICHTING KLUSHULP!
Contact: telefoon: 06 – 222 49 64 email: klushulpsos@hotmail.com


Categorieën
Geen categorie

#GRAAIFLATIE #DEBAT. #WIJKRAAD MET #FNVVOORZITTER #TUUR#ELZINGA EN #PROFESSOR#DR. #EWALD VAN #ENGELEN

DOOR: #RABBIJN #SIMON #BORNBSTEIN en #SHIRLEY #SJIEM #FAT, #SOCIALE #RAADSVROUW

Op 4 juli 2023 vond er een belangrijke bijeenkomst plaats in het Facet, waarbij de problematiek van “graaiflatie” centraal stond. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de FNV en had als doel om inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van graaigedrag binnen de Nederlandse samenleving. De sprekers tijdens deze bijeenkomst waren Tuur Elzinga, kaderlid van de FNV, en Professor Ewald van Engelen, een gerenommeerde econoom.

De term “graaiflatie” verwijst naar een fenomeen waarbij een kleine groep mensen buitensporige financiële voordelen behaalt, terwijl de rest van de bevolking achterblijft. Het is een vorm van ongelijkheid die steeds meer zichtbaar wordt in onze samenleving. Tijdens de bijeenkomst werden verschillende aspecten van graaiflatie besproken, waaronder de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen.

Tuur Elzinga opende de bijeenkomst met een presentatie waarin hij inging op de oorzaken van graaiflatie. Hij benadrukte dat dit fenomeen niet alleen te wijten is aan individueel gedrag, maar ook aan structurele factoren zoals belastingontwijking, deregulering en een gebrek aan controlemechanismen. Elzinga pleitte voor een herwaardering van solidariteit en eerlijke beloning, waarbij de nadruk ligt op het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk.

Professor Ewald van Engelen voegde hieraan toe dat graaiflatie ook een gevolg is van het huidige economische systeem, waarin winstmaximalisatie centraal staat. Hij betoogde dat dit systeem inherent onrechtvaardig is en dat er behoefte is aan een meer evenwichtige verdeling van welvaart. Van Engelen pleitte voor een herziening van het belastingstelsel, waarbij de focus verschuift naar het belasten van vermogen in plaats van arbeid.

Tijdens de bijeenkomst werden ook verschillende concrete voorbeelden van graaiflatie besproken. Zo werd er gesproken over exorbitante salarissen en bonussen in de top van het bedrijfsleven, terwijl werknemers op de werkvloer steeds meer onder druk komen te staan. Ook werd er aandacht besteed aan belastingontwijking door multinationals, waardoor zij minder bijdragen aan de samenleving dan zou moeten.

Na de presentaties was er ruimte voor discussie en vragen uit het publiek. Hieruit bleek dat er veel zorgen en frustraties leven over graaiflatie en de gevolgen daarvan voor de samenleving. Er werden verschillende suggesties gedaan om dit probleem aan te pakken, zoals strengere regelgeving, hogere belastingen voor vermogenden en meer transparantie in beloningsstructuren.

Al met al was de bijeenkomst “Graaiflatie” een belangrijk moment waarop de problematiek van ongelijkheid en graaigedrag binnen de Nederlandse samenleving werd besproken. Tuur Elzinga en Professor Ewald van Engelen wisten met hun presentaties en inzichten een helder beeld te schetsen van de oorzaken en gevolgen van graaiflatie. Het is nu aan de politiek, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel om concrete stappen te zetten richting een meer rechtvaardige verdeling van welvaart.

Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD VRAAGT OM ONDERDAK EN STEUN VOOR STICHTING BLIJE BUREN

Geaffilieerd met Wijkraad Zuid West Amsterdam is de Stichting Blije Buren. Deze Stichting stelt zich tot doel om voedsel te redden, en stelt daarmee gratis 4000 voedselpakketten wekelijks samen voor evenveel minderbedeelde gezinnen in onze stad.

Tot februari 2015 had de Stichting Blije Buren onderdak in een GVB huisje in Amsterdam Oost. In het bijzonder het object aan de TH.K. VAN LOHUIZENLAAN 3 TE (1019 CD) AMSTERDAM. In 2015 bleef de Gemeente Amsterdam in verzuim waar het betreft het vinden van huisvesting voor de Stichting Blije Buren. De rechtbank stelde de activiteiten van de Stichting blije Buren zeer sympathiek te vinden, zij hebben een grote impact op de stad en haar kwetsbare bewoners.

In het GVB huisje ontwikkelde de Stichting Blije Buren verschillende sociale activiteiten voor buurtbewoners, zoals huiswerkbegeleiding voor kinderen en taal- en kooklessen. Ook kunnen buurtbewoners er terecht voor gratis eten en drinken. Organisaties zoals de Stichting Blije Buren vinden moeilijk onderdak, er is een tekort aan maatschappelijk vastgoed.

Het daarom goed voor te stellen, dat de Gemeente Amsterdam modulaire units (zeecontainers) ter beschikking van de Stichting Blije Buren zou kunnen stellen om een onderdak te geven aan de activiteiten van deze organisatie. Wijkraad Zuid-West Amsterdam wil de Gemeente Amsterdam hierdoor aanbevelen en verzoeken om passende huisvesting aan Stichting Blije Buren te bieden of om modulaire units kosteloos beschikbaar te willen stellen van de Stichting Blije Buren, te plaatsen binnen het Stadsdeel Amsterdam Zuid.

De Gemeente wordt tevens aanbevolen om een plaats aan te wijzen waar deze units of zeecontainers kunnen worden opgesteld en de benodigde vergunningen te verlenen. Hierenboven adviseert Wijkraad Zuid – West de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam om financiering in de vorm van een structurele subsidie beschikbaar te stellen aan de Stichting Blije Buren om de vaste lasten te kunnen voldoen.

Voorts adviseert Wijkraad Zuid – West Amsterdam de Gemeente om een deskundige te benoemen met als doel bieden van ondersteuning bij het schrijven van een activiteitenplan welke voldoet aan alle voorwaarden welke worden gesteld tot het verkrijgen van een subsidie van gemeentewege.

Zulks analoog aan een eerdere situatie waaraan Wijkraad Zuid – West Amsterdam positief heeft bijgedragen met een soortgelijk verzoek aan het Bestuur van de Stadsdeelcommissie Zuid, welks heeft geleid tot een zeer succesvolle herontwikkeling en doorstart door vrijwilligers van Buurthuis Huize Lydia aan het Roelof Hartplein. Van dit Buurthuis maken wekelijks ruim 2000 bewoners intensief gebruik.

Graag wijst de Wijkraad u op het feit dat de Stichting Blije Buren recentelijk te gast was tijdens een speciale lunch in het Paleis Huis ten Bosch, met 100 andere buurtwerkers in het kader van de viering van de tiende verjaardag van de troonsbestijging door Zijne Majesteit de Koning, Stichting Blije Buren ontving een Erediploma van de Federatie Nederlands Vakverbond, een Certificaat van Waardering van Wijkraad Zuid – West Amsterdam en werd in 2023 genomineerd voor de jaarlijkse Omarmprijs,

Categorieën
Geen categorie

MANTELZORG BIJEENKOMSTEN IN BAARSHAVEN

Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan contact en informatie? De prettige Mantelzorgbijeenkomsten in Buurtkamer Baarshaven aan de Baarsstraat zijn een aanrader. Deel je ervaringen met andere mantelzorgers!

Waar: Buurtkamer Baarshaven
Wanneer: 1 maal in de maand op woensdag van 11.00 – 13.00 uur
Meer info: 06 83170915

Categorieën
Geen categorie

STOELYOGA IN OLYMPUS

Stoelyoga is een rustgevende wijze van gezond bewegen. Het lichaam ontspant en komt ook in beweging. In een prettige sfeer kunt u deelnemen aan de stoelyoga bijeenkomsten in het Huis van de Wijk Olympus.

Stoelyoga
Olympus, Huis van de Wijk
Woensdag van 10.30-11 uur, ingaande per juli 2023
Eigen bijdrage 3, 50, incluis koffie of thee

Categorieën
Geen categorie

KONINKLIJKE EXCUSES SLAVERNIJTIJD EMOTIONEEL VOOR BETROKKEN, GOEDE ONTVANGS TIJDENS KETI KOTI OP HET MUSEUMPLEIN

De door het staatshoofd aangeboden excuses voor de ‘misdaden tegen de menselijkheid’ werden door de verzamelde menigte op het Museumplein zeer enthousiast, emotioneel en goed ontvangen tijdens de viering van Keti Koti 2023. Een nieuw tijdperk van heling, verzoening en herstel kan worden ingeluid.

Het Museum was na een regenachtige start in de ochtend, druk bezocht. De boodschap van de Koning in het Oosterpark kon via beeldschermen worden gevolgd middels een live uitzending. Naast een podium vol muziek, veel bloedworst en Fladderbarbeques, was er ook een cultureel programma waaraan men deel kon nemen, alles in een gemoedelijke sfeer.