Categorieën
Geen categorie

#Online #Koffie in #Zuid

Categorieën: ThuisvermaakGebied: Stadsdeel Zuid

Met #buren Online Koffie Drinken in Zuid is een initiatief van #Wijkraad #Zuid-West om buren te verbinden en om nieuwe vriendschappen.#Online #Koffie #Drinken  in #Zuid

Met #buren Online Koffie Drinken in Zuid, #Wijkraad #Zuid-West wil buren te verbinden en nieuwe vriendschappen bevorderen. In diverse buurten drinken bewoners op een vast moment in de week samen koffie, om verbonden te zijn. Gespreksleiders zijn: Robbert, Shirely, Guus, Ronald, Arthur, Sanjay, Jan, Marjolein en Orlivia. 
Initiatief van #Rabbijn #Simon #Bornstein
Wanneer: dinsdags tussen 10.30 en 11.15 uur
Aanmelden en contact: wijkraadzuidwest.amsterdam@gmail.com 

Initiatiefnemer

Wijkraad Zuid-West Amsterfam

https://www.facebook.com/Sociaal-Spreekuur-Wijkraad-Zuid-West-100486345009778

wijkraadzuidwest.amsterdam@gmail.com

Categorieën
Geen categorie

Solidariteits-verklaring FNV met bewoners-commissie Uitermaas

Solidariteitsverklaring met bewonerscommissie Uitermaas

Huurdersorganisaties in Amsterdam, verenigd in het HNA (Huurders Netwerk Amsterdamprotesteren al geruime tijd  tegen het beleid van diverse woningbouwcorporaties waaronder woningcorporatie De Key. In dit beleid worden woningen van goede kwaliteit vervreemd. Woningen worden opgedeeld in kleinere units (verkamering) en/of vervolgens verkocht.  Daardoor worden de woningen onttrokken aan de sociale sector. 

De woningbouwcorporaties motiveren dit beleid door te stellen dat ze ertoe gedwongen worden door hun financiële positie. Wij wijzen er echter op dat de verhuurdersheffing  de schuld is aan de verslechterde financiële positie van de corporaties. Ondanks het feit dat de verhuurdersheffing gradueel in de huren zal worden verwerkt (huurverhogingen boven inflatieniveau en absurd hogere huren) en dus door de huurders wordt betaald.

Dit beleid van de woningbouwcorporaties is strijdig met de belangen van grote delen van de werkende bevolking in Amsterdam, met name voor de lagere inkomens en diegenen die geen werk hebben of gepensioneerd zijn. 

De bewonerscommissie van Uitermaas (een wooncomplex van 196 sociale huurwoningen in Amsterdam Oud-Zuid waarvan er in 8 jaar 60 verkocht zijn) gaat hiertegen protesteren. Dit in samenwerking met verschillende Amsterdamse huurdersverenigingen en actiegroep Niet Te Koop.

Als werkgroep Wonen van FNV-lokaal Amsterdam wijzen we dit beleid van de woningbouwcorporaties af. Verder is  de hele gang van zaken strijdig met de prestatieafspraken gemaakt tussen de corporaties, de gemeente Amsterdam en de huurderskoepels en de huurdersorganisaties.

Wij roepen iedereen die daartoe in de gelegenheid is deel te nemen aan de manifestatie “Uitermaas Niet Te Koop” (zaterdag 18 juli, 15:00, Uiterwaardenstraat 253, Amsterdam) en/of zijn solidariteit te tonen met de Bewonerscommissie Uitermaas.   

FNV Lokaal Amsterdam

Categorieën
Geen categorie

Huurders uiterwaardenstraat demonstreren voor behoud sociale huurwoningen

Op zaterdag 19 juli 2020 demonstreerden ruim honderd huurders een wooncomplex in de Uiterwaardenstraat, hoek Maasstraat vor het behoud van sociale huurwoningen in Amsterdam-Zuid. Zij eisen de stopzetting van de verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporatie De Key. “Wij wensen betaalbaar te kunnen wonen in onze eigen buurt!!”stelt een buurtbewoonster duidelijk. “Ik wil hier gewoon oud kunnen worden, met mijn kinderen in mijn eigen buurt om mij heen!Stop de asociale uitverkoop van betaalbare huurwoningen!”

Debbie de Rooij, is onzeker door de verkoop van woningen door e Key. Over haar toekomstige woonsituatie zegt zij: ‘Ik maak mij heel erg zorgen over: kan ik als ik straks oud ben, ik ga over tien jaar met pensioen, hier dan nog wel blijven wonen? Kan ik in mijn eigen wijk blijven?’

De toenemende vergrijzing van de Amsterdamse samenleving is een demografisch gegeven en leidt tot veel onzekerheid onder toekomstige ouderen. De Key verkoopt veel benedenwoningen met een tuin. Woningen die in het Amsterdamse gemeentebeleid juist bestemd zijn voor mensen met een beperking of voor ouderen die geen trappen meer kunnen lopen. “De WONINGNOOD wordt kunstmatig veroorzaakt”, stelt een actievoerder. “En raakt de burgers met een modaal inkomen en kwetsbare groepen keihard en dat is onacceptabel”.

“Amsterdam-Zuid is fijn wonen en dat moet zo blijven”meldt een bewoonster. “Ik woon hier al mijn hele leven en wil hier ook dood kunnen gaan. de Key maakt levensbestendig duurzaam wonen voor normale burgers onmogelijk door de verkoop van sociale huurwoningen. Betaalbaar wonen als huurder wordt door de woningcorporatie onbereikbaar gemaakt voor nieuwe huurders in Zuid. En dat is compleet asociaal.”


demonstranten tegen verkoop huurwoningen


Een lid van Wijkraad Zuid-West Amsterdam is vastberaden als hij zegt: “wij eisen van de woningcorporaties dat zij hun verkoop beleid afschaffen en van het rijk dat zij de verhuurdersafdracht uit de wet haalt om betaalbaar wonen in Amsterdam mogelijk te maken. De overheid verzuimt haar wettelijke zorgplicht door het universeel mensenrecht op wonen niet voldoende te waarborgen. Er heerst in Amsterdam Zuid voor ouderen, starters, jongeren, studenten, mensen met een beperking en modale gezinnen een ware en ongewenste WONINGNOOD”

Categorieën
Geen categorie

TOZO helpt Z.Z.P.’ers tijdens Corona-crisis

Ruim 40.000 zelfstandigen zonder personeel in Amsterdam hebben financiële steun van de overheid aangevraagd om de Corona-crisis te kunnen overleven.

Veel Z.Z.P.’ers zagen hun opdrachten wegvallen na de uitbraak van de Corona pandemie. Voor een groot deel van deze ZZP werkende bewoners van Amsterdam-Zuid dreigt een structurele armoedeval. Hulpverlenende instanties die schuldsaneringstrajecten aanbieden, zoals PUUR ZUID zien de toeloop fors toenemen.

Het Rijk heeft een financiële regeling in het leven geroepen om ZZP’ers financieel de Coronacrisis op te helpen vangen. ZZP’ers kunnen aanspraak maken op de nieuw in het leven geblazen TOZO regeling. De regeling is een steuntje in de rug, maar biedt geen compensatie voor gedorven inkomsten, het is eerder een klein basisinkomen, gedurende enige maanden, zulks ter hoogte van een bijstandsuitkering.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers kan worden aangevraagd via de website van de Gemeente Amsterdam: https://formulieren.amsterdam.nl/TripleForms/LoketAmsterdam/formulier/nl-NL/evAmsterdam/scVerkorteBBZ.aspx/fSTD_Intro

ZZP’ers die lid zijn van FNV Zelfstandigen kunnen gebruik maken van de trainingen, brochures en juridische ondersteuning die de vakbond aanbiedt; https://info.fnvzzp.nl/coronacrisis/tozo

Categorieën
Geen categorie

Koninginneweg wordt gerenoveerd

De Gemeente Amsterdam werkt aan plannen om de slijtage van de infrastructuur van de Koninginneweg weg te werken. Het wegdek, de bovenleiding en trambaan zijn door intensief gebruik sterk versleten en moeten worden gerenoveerd.

Gemeente wil uitgangspunten vaststellen

De drukte op de Koninginneweg leidt tot dubbelparkeren en andere vormen waarbij verkeersmiddelen elkanders voorgang blokkeren, waardoor opstoppingen en gevaarlijke situaties eerder regelmaat dan uitzondering zijn.

De Gemeente wil deze problemen oplossen en maakt daarvoor plannen. Het College van Burgemeester en Wethouders wil de belangen van de buurtbewoners meenemen in de planvorming maar verzuimt om de Wijkraad te benaderen in het kader van de draagvlakmeting en burgerparticipatie. Dit behoeft dringend verbetering.

De Gemeente heeft een lijstje van uitgangspunten opgesteld voor de renovatie van de Koninginneweg. De meest benadrukte zijn:

 • Ruimte voor rijwiel en wandelverkeer.
 • Autoverkeer blijft mogelijk in beide richtingen.
 • De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur.
 • Meer en betere voetgangersoversteekplaatsen.
 • Mensen met een beperking moeten de tramhaltes kunnen gebruiken.
 • Parkeren uitsluitend aan de noordzijde van de Koninginneweg. Aan de zuidelijke zijde met de oneven huisnummering wordt parkeren onmogelijk gemaakt
 • De hoofdbomenstructuur versterken met veel meer groen.

De geformuleerde uitgangspunten hebben diverse gevolgen voor de ruimtelijke ordening van de Weg. We geven hier een aantal te verwachten gevolgen:

 • Er worden toegankelijke tramhaltes gerealiseerd op de Koninginneweg.
 • Tramhalte Zeilstraat verdwijnt.
 • Het Emmaplein en het Valeriusplein worden een verkeercircuit, met één richtingverkeer.
 • De rijbanen voor het automobielverkeer op de Koninginneweg worden aangelegd met een klinkerbestrating, komen smaller terug dan thans het geval, waardoor de Gemeente beoogt de maximum snelheid van het wegverkeer te beperken tot minder dan dertig kilometer per uur.
 • Daar waar thans geen parkeergelegenheid is ter zijde van de Koninginneweg, worden los- en laadplekken aangelegd op het trottoir.

Burgerparticipatie omtrent Uitgangspunten

In het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid worden diverse schriftelijke instrumenten gehanteerd. Een zogeheten Nota van Uitgangspunten ligt ten grondslag aan een Ontwerpnota en een definitief Ontwerpplan. In dit plan worden de ordening en plaatsing van parkeerplaatsen, laad- en losplaatsen, oversteekplaatsen, verkeerslichten, etc. duidelijk aangegeven.

Op dit moment ligt de Nota van Uitgangspunten Koninginneweg ter inzage bij de Gemeente Amsterdam. Bewoners, winkeliers en andere belanghebbenden kunnen hun zienswijze bij de Gemeente Amsterdam inzenden. Een inspraakprocedure duurt standaard zes weken.

De formele inspraak start na de zomervakantie, zal lopen van 17 augustus 2020 tot en met 25 september 2020.

De Wijkraad roept belanghebbenden, bewoners en winkeliers op kennis te nemen van de gemeentelijke plannen en eigen zienswijzen in te dienen. Ook de Wijkraad zal, gehoord de genoemde groepen, een zienswijze indienen via het emailadres: projectkoninginneweg@amsterdam.nl

Categorieën
Geen categorie

Oproep tot protest tegen verkoop huurwoningen Uiterwaardenstraat

Wijkraad Zuid-West roept bewoners op om in actie te komen tegen de verkoop van huurwoningen in de Uiterwaardenstraat. ‘Komende zaterdag is de grote dag. Gezien de vele positieve reacties verwachten we een grote opkomst. We hebben tientallen buurtbewoners gesproken, zelfs kopers, die het eens zijn met onze standpunt van geen verkoop meer. De weergoden zijn ons goed gestemd. Het beloofd mooi weer te worden. Komt dus allen!’

De Wijkraad roept bewoners op een Steunbetuiging
Huurders Belang Zuid roept haar leden op een steunbetuiging te sturen naar wijkraadzuidwest.amsterdam@gmail.com.

De steunbetuigingen zullen aan de woningcorporaties worden aangeboden door de huurdersorganisaties en de Wijkraad ondersteunt de oproep van ganser harte!

Huurwoningen in de Maasstraat en Uiterwaardenstraat horen niet verkocht te worden in een tijd van schrijnende woningnood in Amsterdam-Zuid.

In de eerste plaats voor de actie ‘Uitermaas Niet Te Koop’  van komende zaterdag, maar ook voor haar strijd in het algemeen tegen de doorgaande verkoop.

Verkoop van sociale huurwoningen leidt langzaam tot een Amsterdam Zuid dat een uitermate onwenselijke segregatie kent tussen lagere en hogere inkomens. Zuid zal op termijn niet meer toegankelijk zijn voor oudere bewoners (met een klein inkomen), en gezinnen met een laag of midden inkomen.

Wijkraad Zuid-West stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat er een einde moet komen aan de verkooppraktijken van woningcorporaties in Amsterdam, en dat de verhuurdersheffing moet worden afgeschaft.

Tijd voor ACTIE
Vanaf zaterdag 11 juli 2020 voert Bewonerscommissie Uitermaas, samen met actiegroep Niet Te Koop en de Huurdersverenigingen Huurdersbelang Zuid en De Pijp, actie tegen de doorgaande verkoop door corporatie De Key. Recent zijn van het Uitermaas-complex weer twee benedenwoningen aan de Uiterwaardenstraat 249 en 253 hs in de verkoop gezet. Het Uitermaas-complex wordt omzoomd door Maasstraat, Uiterwaardenstraat, Dintelstraat en President Kennedylaan.
 
De twee nu te koop gezette woningen zijn uitermate geschikt voor mensen die van de gemeentelijke regeling van Hoog naar Laag gebruik willen maken. Huurders kunnen niet meer in hun eigen blok verhuizen, omdat de Key te kennen heeft gegeven álle woningen te gaan verkopen. 
 
Vanwege het verkoopbeleid worden potentiële huurders niet actief benaderd. Ook stelt de corporatie dat er geen animo zou zijn voor benedenwoningen. Dit is onjuist!
Complex Uitermaas. Van de 186 woningen in acht jaar 60 verkocht.
Ruim 30% is nu verkocht, waaronder het grootste deel van de benedenwoningen. Deze leveren De Key het meeste op. Na verkoop worden de woningen vaak uitgebouwd in de tuin, waardoor de karakteristieke binnentuinen verdwijnen. De visie van Berlage op de functie van binnentuinen verdwijnt. Bovendien ontstaat er overlast door stilstaand water op daken (muggen, afwateringsproblemen, geluidshinder door verbouwingen).
 
Tevens worden er woningen verkamerd en kamergewijs verhuurd. Dit zorgt voor overlast. Door verbouwingen grenzen woonkamers aan slaapkamers. Ook  komt er veel geluidshinder vanaf balkons en vanuit tuinen van verkochte woningen
 
In de prestatieafspraken 2020-2023, die gemaakt zijn tussen de gemeente, corporaties en huurderskoepels, staat dat corporaties terughoudend zullen zijn met verkoop in de Rivierenbuurt. Wat gebeurt er echter? De één na andere sociale huurwoning wordt verkocht! 
 
De sociale voorraad woningen verdampt. De verkoop ondermijnt de sociale verbanden in de buurt.
 
De Key, blijf bij je leest en STOP VERKOOP VAN SOCIALE HUURWONINGEN en verhuur de woningen

EISEN

Bewoners van het Uitermaas complex (Amsterdam Oud-Zuid) zijn de continue verkoop van hun sociale huurwoningen door woningcorporatie De Key zat.

De bewonerscommissie Uitermaas organiseert daarom zaterdag 18 juli een manifestatie, want:
➢ er moeten niet nog meer sociale huurwoningen in het complex en de Rivierenbuurt verdwijnen.
➢ starters en jongeren moeten in de toekomst nog steeds betaalbare huurwoningen met vaste huurcontracten kunnen huren.
➢ ouderen moeten naar een sociale benedenwoning binnen hun eigen buurt/blok kunnen verhuizen.
➢ de buurt moet gemengd blijven, dus niet alleen voor hoge inkomens.
➢ zittende huurders van De Key moeten zich veilig blijven voelen in hun sociale huurwoning en de sociale cohesie moet gewaarborgd blijven.

Momenteel staan er twee benedenhuizen in de verkoop. Buurtbewoners die vanwege gezondheidsproblemen niet meer op een bovenetage kunnen wonen, kunnen deze woningen dan wel vergeten.

En intussen neemt het sociale woningenbestand in rap tempo af.

Amsterdam wordt voor steeds meer Amsterdammers onbetaalbaarder, onbewoonbaarder en onbereikbaarder.

Kom daarom allemaal om te strijden vóór behoud van betaalbare woningen!!

Aanvang om 15:00 uur bij de Uiterwaardenstraat 253, Amsterdam

PROGRAMMA

➢ 15.00 aanvang actie. Ceremoniemeester Jan houdt toespraakje: doel van de actie, tijdsindeling actie.
➢ 15.15 strijdliederen.
➢ 15.30 demonstratieve optocht rondom het blok. Sociale woningbouwkenner Boudewijn vertelt wetenswaardigheden over sociale woningbouw en de geschiedenis van het Complex Uitermaas.
16.00 Toespraken.
16.30 Einde actie.

CORONA

Houdt 1,5 meter afstand en neem je mondkapje mee!
Categorieën
Geen categorie

Zomer voor Jongeren in Zuid, fijne activiteiten!

Het jongerenwerk in Amsterdam organiseert super fijne zomeractiviteiten voor jongeren en scholieren in Amsterdam-Zuid. Het complete sportprogramma, programma voor het zomerkamp, dans, muziek, poëzie, kunst, cultuur, rappen, radio, film en veel meer kun je hier vinden;
https://zuid.combiweljongeren.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Opmaak-Oud-Zuid-nieuw-IND-no-bleed_compressed.pdf

Zomer Activiteiten voor Jongeren 2020

Categorieën
Geen categorie

Wijkraad feliciteert FONS VITAE LYCEUM met geslaagde restauratie

Na een welhaast twee jaar durende restauratie ziet het schoolgebouw van het Fons Vitae Lyceum er weer uitstekend uit. Na een felle brand in het welhaast een eeuw oud zijnd beeldbepalend pand is het stadsgezicht langs de kade op het Duivelseiland in volle glorie hersteld.

Het pand is aangepast aan de modernste eisen van de tijd en gewenste duurzaamheid. Na de zomervakantie kunnen de scholieren hun vertrouwde leeromgeving weer vreugde vol binnentreden om daar te werken om hun intellectueel, sociaal en maatschappelijk potentieel tot een maximum te ontwikkelen.

De Wijkraad is zeer verheugd over de geslaagde restauratie van het schoolgebouw en wenst de scholieren, docenten, schoolleiding en het bevoegd gezag van het Fons Vitae Lyceum van ganser harte proficiat!

Categorieën
Geen categorie

Wijkraad legt krans bij Nationaal Slavernij Monument

Wijkraad Zuid-West Amsterdam heeft een krans gelegd bij het Nationaal Slavernij Monument in het Oosterpark in Amsterdam. Dit vanwege de jaarlijkse herdenking en viering van de Afschaffing van de Slavernij in Suriname, op de eilanden Curaçao, Bonaire, Aruba, St. Eustatius, Saba en St. Maarten op 01 juli 1873.

De Wijkraad legde de krans in aanwezigheid van het landelijk bestuur van de FNV, de grootste vakbond van Nederland.

Binnen het werkgebied van de Wijkraad staat ook een Slavernijmonument, op het Surinameplein. Jaarlijks zijn er afgevaardigden van de Wijkraad aanwezig bij de ceremonie op het Surinameplein, waar dit jaar echter de herdenking was afgelast om besmetting met het CORONA-virus te voorkomen.

Enige jaren terug stelde de Wijkraad nadrukkelijk een #anti-#discriminatieprotocol vast. Wijkraad Zuid-West staat voor een inclusieve, cultureel diverse samenleving waar ieder mens gelijkwaardig is. Dit leidende concept wordt vertaalt in alle activiteiten van de Wijkraad en de Stichting Wijkopbouworgaan Zuid-West.

Sedert 1952 organiseert het Wijkopbouworgaan Zuid-West de jaarlijkse 4 mei herdenking bij het #fusillade monument op de #Apollolaan-hoek #Beethovenstraat.

Twee jaar terug nam Wijkraad Zuid-West Amsterdam het initiatief om de voormalige dodencel van #Hanny #Schaft in de gevangenis aan de #Havenstraat 2 te behouden voor de toekomst. De British School of Amsterdam werkt daar thans aan de bouw en verbouw van de voormalige #Bajes om daar een school voor 1200 leerlingen te vestigen.

File:Begrafenis van Hannie Schaft en andere ...

De British School of Amsterdam heeft de Wijkraad gegarandeerd dat de dodencel behouden wordt, gerestaureerd zal worden en aan de cel zal een educatief programma voor de scholieren worden verbonden met een permanente tentoonstelling over het leven van Hanny Schaft.

War Cemetery Bloemendaal 26-9-2015Hanny Schaft was een Haarlemse rechtenstudente die zich aansloot bij het #verzet tegen de Duitse #bezetter. Zij werd opgepakt en veroordeeld door de Nazi-bezetters van ons land en in de duinen bij Overveen standrechtelijk geëxecuteerd vanwege haar bijdrage aan de strijd om herstel van de #vrijheid . Deze nationale heldin ligt begraven op de erebegraafplaats in #Overveen.

Zaandam, Jan Bonekamp en Hannie Schaft-monument ...https://hannieschaft.nl/herdenking/1
https://www.at5.nl/artikelen/186525/dodencel-verzetsheldin-hannie-schaft-mogelijk-gesloopt
https://www.parool.nl/nieuws/wijkraad-wil-sloop-dodencel-hannie-schaft-voorkomen~b35c64a3/

Categorieën
Geen categorie

Wijkraad wil geld Europees Sociaal Fonds voor Voedselbank

Hierdoor vraagt Wijkraad Zuid-West Amsterdam uw aandacht voor de voedselbanken in de Gemeente Amsterdam en Regio die de Europese subsidie mogelijkheden niet benutten.

Een Europees fonds, onder meer bedoeld ter ondersteuning van voedselbanken, blijft al jaren onbenut.

Er is een fonds in Europa dat al jaren gereserveerd is voor sociaal beleid, waar bijvoorbeeld Frankrijk al een half miljard uit krijgt, maar wij in Nederland nooit gebruik van hebben gemaakt.

De Wijkraad is van mening dat Nederland maximaal gebruik moet van het Europese Sociale Fonds en vindt dat het verstrekken van een materiële basisvoorziening, zoals voedselhulp, ook een thema is dat op Europees niveau geregeld moet worden.

In tijden van nood behoren de Europese lidstaten samen te werken om gebroederlijk de calamiteiten zoals COVID 19 het hoofd te bieden. Niet alleen de calamiteiten maar ook de economische rampspoed die hieruit voor bewoners in Amsterdam-Zuid volgt en zich duidelijk manifesteert.

Het Ministerie van Sociale Zaken kan aanspraak maken op het Europese subsidiefonds. Juist daarom moet de Rijksoverheid de Gemeente Amsterdam ondersteunen helpen om toegang te krijgen tot de Europese middelen, volgens Wijkraad Zuid-West Amsterdam.

Wanneer een EU lid-staat een beroep doet op het Europees Sociaal Fonds, dan legt de lid-staat zelf vijftien procent in. Als Nederland structureel 9 miljoen investeert, zouden het zestig miljoen euro in de wacht kunnen slepen uit het Europees Sociaal Fonds.

De Wijkraad adviseert en verzoekt deGemeente Amsterdam een beroep te doen op het Europees Sociaal Fonds om de economisch nood in onze wijken – ook in de Apollo- en Beethovenbuurt te lenigen en de voedselveiligheid van onze kwetsbare – vaak door de CORONA-crisis getroffen – bewoners te garanderen.

De Wijkraad heeft in juni hiertoe een verzoekschrift ingediend bij de Gemeenteraad.