Categorieën
Geen categorie

Oproep tot protest tegen verkoop huurwoningen Uiterwaardenstraat

Wijkraad Zuid-West roept bewoners op om in actie te komen tegen de verkoop van huurwoningen in de Uiterwaardenstraat. ‘Komende zaterdag is de grote dag. Gezien de vele positieve reacties verwachten we een grote opkomst. We hebben tientallen buurtbewoners gesproken, zelfs kopers, die het eens zijn met onze standpunt van geen verkoop meer. De weergoden zijn ons goed gestemd. Het beloofd mooi weer te worden. Komt dus allen!’

De Wijkraad roept bewoners op een Steunbetuiging
Huurders Belang Zuid roept haar leden op een steunbetuiging te sturen naar wijkraadzuidwest.amsterdam@gmail.com.

De steunbetuigingen zullen aan de woningcorporaties worden aangeboden door de huurdersorganisaties en de Wijkraad ondersteunt de oproep van ganser harte!

Huurwoningen in de Maasstraat en Uiterwaardenstraat horen niet verkocht te worden in een tijd van schrijnende woningnood in Amsterdam-Zuid.

In de eerste plaats voor de actie ‘Uitermaas Niet Te Koop’  van komende zaterdag, maar ook voor haar strijd in het algemeen tegen de doorgaande verkoop.

Verkoop van sociale huurwoningen leidt langzaam tot een Amsterdam Zuid dat een uitermate onwenselijke segregatie kent tussen lagere en hogere inkomens. Zuid zal op termijn niet meer toegankelijk zijn voor oudere bewoners (met een klein inkomen), en gezinnen met een laag of midden inkomen.

Wijkraad Zuid-West stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat er een einde moet komen aan de verkooppraktijken van woningcorporaties in Amsterdam, en dat de verhuurdersheffing moet worden afgeschaft.

Tijd voor ACTIE
Vanaf zaterdag 11 juli 2020 voert Bewonerscommissie Uitermaas, samen met actiegroep Niet Te Koop en de Huurdersverenigingen Huurdersbelang Zuid en De Pijp, actie tegen de doorgaande verkoop door corporatie De Key. Recent zijn van het Uitermaas-complex weer twee benedenwoningen aan de Uiterwaardenstraat 249 en 253 hs in de verkoop gezet. Het Uitermaas-complex wordt omzoomd door Maasstraat, Uiterwaardenstraat, Dintelstraat en President Kennedylaan.
 
De twee nu te koop gezette woningen zijn uitermate geschikt voor mensen die van de gemeentelijke regeling van Hoog naar Laag gebruik willen maken. Huurders kunnen niet meer in hun eigen blok verhuizen, omdat de Key te kennen heeft gegeven álle woningen te gaan verkopen. 
 
Vanwege het verkoopbeleid worden potentiële huurders niet actief benaderd. Ook stelt de corporatie dat er geen animo zou zijn voor benedenwoningen. Dit is onjuist!
Complex Uitermaas. Van de 186 woningen in acht jaar 60 verkocht.
Ruim 30% is nu verkocht, waaronder het grootste deel van de benedenwoningen. Deze leveren De Key het meeste op. Na verkoop worden de woningen vaak uitgebouwd in de tuin, waardoor de karakteristieke binnentuinen verdwijnen. De visie van Berlage op de functie van binnentuinen verdwijnt. Bovendien ontstaat er overlast door stilstaand water op daken (muggen, afwateringsproblemen, geluidshinder door verbouwingen).
 
Tevens worden er woningen verkamerd en kamergewijs verhuurd. Dit zorgt voor overlast. Door verbouwingen grenzen woonkamers aan slaapkamers. Ook  komt er veel geluidshinder vanaf balkons en vanuit tuinen van verkochte woningen
 
In de prestatieafspraken 2020-2023, die gemaakt zijn tussen de gemeente, corporaties en huurderskoepels, staat dat corporaties terughoudend zullen zijn met verkoop in de Rivierenbuurt. Wat gebeurt er echter? De één na andere sociale huurwoning wordt verkocht! 
 
De sociale voorraad woningen verdampt. De verkoop ondermijnt de sociale verbanden in de buurt.
 
De Key, blijf bij je leest en STOP VERKOOP VAN SOCIALE HUURWONINGEN en verhuur de woningen

EISEN

Bewoners van het Uitermaas complex (Amsterdam Oud-Zuid) zijn de continue verkoop van hun sociale huurwoningen door woningcorporatie De Key zat.

De bewonerscommissie Uitermaas organiseert daarom zaterdag 18 juli een manifestatie, want:
➢ er moeten niet nog meer sociale huurwoningen in het complex en de Rivierenbuurt verdwijnen.
➢ starters en jongeren moeten in de toekomst nog steeds betaalbare huurwoningen met vaste huurcontracten kunnen huren.
➢ ouderen moeten naar een sociale benedenwoning binnen hun eigen buurt/blok kunnen verhuizen.
➢ de buurt moet gemengd blijven, dus niet alleen voor hoge inkomens.
➢ zittende huurders van De Key moeten zich veilig blijven voelen in hun sociale huurwoning en de sociale cohesie moet gewaarborgd blijven.

Momenteel staan er twee benedenhuizen in de verkoop. Buurtbewoners die vanwege gezondheidsproblemen niet meer op een bovenetage kunnen wonen, kunnen deze woningen dan wel vergeten.

En intussen neemt het sociale woningenbestand in rap tempo af.

Amsterdam wordt voor steeds meer Amsterdammers onbetaalbaarder, onbewoonbaarder en onbereikbaarder.

Kom daarom allemaal om te strijden vóór behoud van betaalbare woningen!!

Aanvang om 15:00 uur bij de Uiterwaardenstraat 253, Amsterdam

PROGRAMMA

➢ 15.00 aanvang actie. Ceremoniemeester Jan houdt toespraakje: doel van de actie, tijdsindeling actie.
➢ 15.15 strijdliederen.
➢ 15.30 demonstratieve optocht rondom het blok. Sociale woningbouwkenner Boudewijn vertelt wetenswaardigheden over sociale woningbouw en de geschiedenis van het Complex Uitermaas.
16.00 Toespraken.
16.30 Einde actie.

CORONA

Houdt 1,5 meter afstand en neem je mondkapje mee!
Categorieën
Geen categorie

Zomer voor Jongeren in Zuid, fijne activiteiten!

Het jongerenwerk in Amsterdam organiseert super fijne zomeractiviteiten voor jongeren en scholieren in Amsterdam-Zuid. Het complete sportprogramma, programma voor het zomerkamp, dans, muziek, poëzie, kunst, cultuur, rappen, radio, film en veel meer kun je hier vinden;
https://zuid.combiweljongeren.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Opmaak-Oud-Zuid-nieuw-IND-no-bleed_compressed.pdf

Zomer Activiteiten voor Jongeren 2020

Categorieën
Geen categorie

Wijkraad feliciteert FONS VITAE LYCEUM met geslaagde restauratie

Na een welhaast twee jaar durende restauratie ziet het schoolgebouw van het Fons Vitae Lyceum er weer uitstekend uit. Na een felle brand in het welhaast een eeuw oud zijnd beeldbepalend pand is het stadsgezicht langs de kade op het Duivelseiland in volle glorie hersteld.

Het pand is aangepast aan de modernste eisen van de tijd en gewenste duurzaamheid. Na de zomervakantie kunnen de scholieren hun vertrouwde leeromgeving weer vreugde vol binnentreden om daar te werken om hun intellectueel, sociaal en maatschappelijk potentieel tot een maximum te ontwikkelen.

De Wijkraad is zeer verheugd over de geslaagde restauratie van het schoolgebouw en wenst de scholieren, docenten, schoolleiding en het bevoegd gezag van het Fons Vitae Lyceum van ganser harte proficiat!

Categorieën
Geen categorie

Wijkraad legt krans bij Nationaal Slavernij Monument

Wijkraad Zuid-West Amsterdam heeft een krans gelegd bij het Nationaal Slavernij Monument in het Oosterpark in Amsterdam. Dit vanwege de jaarlijkse herdenking en viering van de Afschaffing van de Slavernij in Suriname, op de eilanden Curaçao, Bonaire, Aruba, St. Eustatius, Saba en St. Maarten op 01 juli 1873.

De Wijkraad legde de krans in aanwezigheid van het landelijk bestuur van de FNV, de grootste vakbond van Nederland.

Binnen het werkgebied van de Wijkraad staat ook een Slavernijmonument, op het Surinameplein. Jaarlijks zijn er afgevaardigden van de Wijkraad aanwezig bij de ceremonie op het Surinameplein, waar dit jaar echter de herdenking was afgelast om besmetting met het CORONA-virus te voorkomen.

Enige jaren terug stelde de Wijkraad nadrukkelijk een #anti-#discriminatieprotocol vast. Wijkraad Zuid-West staat voor een inclusieve, cultureel diverse samenleving waar ieder mens gelijkwaardig is. Dit leidende concept wordt vertaalt in alle activiteiten van de Wijkraad en de Stichting Wijkopbouworgaan Zuid-West.

Sedert 1952 organiseert het Wijkopbouworgaan Zuid-West de jaarlijkse 4 mei herdenking bij het #fusillade monument op de #Apollolaan-hoek #Beethovenstraat.

Twee jaar terug nam Wijkraad Zuid-West Amsterdam het initiatief om de voormalige dodencel van #Hanny #Schaft in de gevangenis aan de #Havenstraat 2 te behouden voor de toekomst. De British School of Amsterdam werkt daar thans aan de bouw en verbouw van de voormalige #Bajes om daar een school voor 1200 leerlingen te vestigen.

File:Begrafenis van Hannie Schaft en andere ...

De British School of Amsterdam heeft de Wijkraad gegarandeerd dat de dodencel behouden wordt, gerestaureerd zal worden en aan de cel zal een educatief programma voor de scholieren worden verbonden met een permanente tentoonstelling over het leven van Hanny Schaft.

War Cemetery Bloemendaal 26-9-2015Hanny Schaft was een Haarlemse rechtenstudente die zich aansloot bij het #verzet tegen de Duitse #bezetter. Zij werd opgepakt en veroordeeld door de Nazi-bezetters van ons land en in de duinen bij Overveen standrechtelijk geëxecuteerd vanwege haar bijdrage aan de strijd om herstel van de #vrijheid . Deze nationale heldin ligt begraven op de erebegraafplaats in #Overveen.

Zaandam, Jan Bonekamp en Hannie Schaft-monument ...https://hannieschaft.nl/herdenking/1
https://www.at5.nl/artikelen/186525/dodencel-verzetsheldin-hannie-schaft-mogelijk-gesloopt
https://www.parool.nl/nieuws/wijkraad-wil-sloop-dodencel-hannie-schaft-voorkomen~b35c64a3/

Categorieën
Geen categorie

Wijkraad wil geld Europees Sociaal Fonds voor Voedselbank

Hierdoor vraagt Wijkraad Zuid-West Amsterdam uw aandacht voor de voedselbanken in de Gemeente Amsterdam en Regio die de Europese subsidie mogelijkheden niet benutten.

Een Europees fonds, onder meer bedoeld ter ondersteuning van voedselbanken, blijft al jaren onbenut.

Er is een fonds in Europa dat al jaren gereserveerd is voor sociaal beleid, waar bijvoorbeeld Frankrijk al een half miljard uit krijgt, maar wij in Nederland nooit gebruik van hebben gemaakt.

De Wijkraad is van mening dat Nederland maximaal gebruik moet van het Europese Sociale Fonds en vindt dat het verstrekken van een materiële basisvoorziening, zoals voedselhulp, ook een thema is dat op Europees niveau geregeld moet worden.

In tijden van nood behoren de Europese lidstaten samen te werken om gebroederlijk de calamiteiten zoals COVID 19 het hoofd te bieden. Niet alleen de calamiteiten maar ook de economische rampspoed die hieruit voor bewoners in Amsterdam-Zuid volgt en zich duidelijk manifesteert.

Het Ministerie van Sociale Zaken kan aanspraak maken op het Europese subsidiefonds. Juist daarom moet de Rijksoverheid de Gemeente Amsterdam ondersteunen helpen om toegang te krijgen tot de Europese middelen, volgens Wijkraad Zuid-West Amsterdam.

Wanneer een EU lid-staat een beroep doet op het Europees Sociaal Fonds, dan legt de lid-staat zelf vijftien procent in. Als Nederland structureel 9 miljoen investeert, zouden het zestig miljoen euro in de wacht kunnen slepen uit het Europees Sociaal Fonds.

De Wijkraad adviseert en verzoekt deGemeente Amsterdam een beroep te doen op het Europees Sociaal Fonds om de economisch nood in onze wijken – ook in de Apollo- en Beethovenbuurt te lenigen en de voedselveiligheid van onze kwetsbare – vaak door de CORONA-crisis getroffen – bewoners te garanderen.

De Wijkraad heeft in juni hiertoe een verzoekschrift ingediend bij de Gemeenteraad.

Categorieën
Geen categorie

Domesic Workers in de problemen door CORONA-pandemie

In Amsterdam Zuid-West zijn altijd Domestic Workers werkzaam. Veel van deze werkenden in huishoudens en schoonmaak zijn plotseling hun inkomsten kwijt geraakt door het uitbreken van de CORONA-pandemie. Veel interieurverzorgenden verloren hun werkgevers. Domestic Workers verloren hun opdrachten en daaruit vloeiende inkomsten doordat werkgevers met een plotse zeer sterke daling van hun inkomsten van doen hadden.

Wijkraad Zuid-West pleit voor ondersteuning van de kwetsbare Domestic Workers die door een gebrekkige verblijfsstatus vaak onvoldoende een beroep kunnen doen op ondersteuning en bescherming door de overheid.

Wijkraad Zuid-West Amsterdam adviseert de Gemeente Amsterdam om beschermende en ondersteunende maatregelen te treffen, concrete voedselhulp – zoals voor de beroepsgroep Domestic Workers, wordt geregeld in de ILO Convention 189.

#CORONA-virus 4 mei #Herdenking Apollolaan ONLINE

Door de Rijksmaatregelen om de CORONA-Pandemie tegen te gaan heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei de herdenkingen landelijk afgelast.

Sedert meer dan zestig jaar organiseert het Wijkopbouworgaan Zuid-West Amsterdam de herdenkingen bij het fusillade monument aan de Apollolaan.

De Stichting #Wijkopbouworgaan Zuid-West Amsterdam is als #initiator en #projecteigenaar ook de eigenaar van alle intellectuele, copy-rechtelijke, #handelsrechtelijke en #merkenrechtelijke rechten welke met deze herdenking samenhangen.

De titel #4meiComiteApollolaan is dan ook rechtens eigendom van het Wijkopbouworgaan Zuid-West Amsterdam.

Door het landelijk afgelasten van de lokale herdenkingen, heet het bestuur van de Stichting Wijkopbouworgaan Zuid-West Amsterdam besloten tot organiseren van een online herdenking in de vorm van een kleine herdenking bij het monument, speech, bloemlegging en stiltemoment.

De korte ceremonie werd op beeld vastgelegd, op facebook geplaatst. Deze succesvolle activiteit leverde duizenden kijkers op voor het filmisch verslag van de 4 mei herdenking aan de Apollolaan – hoek Beethovenstraat.Koning spreekt 4 mei op de Dam, zonder publiek

Koning Willem-Alexander wist maandagavond bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam heel Nederland aan de buis te kluisteren

De Koning figureerde als de centrale en verbindende persoon tijdens de Nationale Doden herdenking 2020. Deze keer was uitzonderlijk, want het publieke keek mee via de televisie want vanwege de coronacrisis was de anders zo stampvolle Dam dit keer leeg.

Het was de eerste keer dat een Nederlands staatshoofd het woord voerde bij de Nationale Dodenherdenking. Het feit dat er geen publiek was op de Dam maakte het uitspreken van de toespraak, 75 jaar na de einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa, extra bijzonder.

Het Wijkopbouworgaan Zuid-Wes Amsterdam heeft kernactiviteiten:

+ een uitstekend functionerende Wijkraad, een platform van bewonersorganisaties en initiatieven, die zich hebben verenigd omwille van de collectieve belangenbehartiging vanuit bewonersperspectief.

+ de jaarlijkse 4 mei #herdenking op de #Apollolaan valt evenals de Wijkraad onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur van Wijkopbouworgaan Zuid-West. De betrokken vrijwilligers leggen verantwoording af aan het bestuur, zoals statutair verplicht. De #Dodenherdenking wordt altijd druk bezocht.

Omdat de Dodenherdenking vanwege #Coronavirus op de #Apollolaan dit jaar niet werd georganiseerd, organiseerde het bestuur een kleine herdenking, deze werd op beeld vastgelegd en via social media aan het publiek aangeboden.

U treft het filmpje hier aan: https://www.facebook.com/100012265214466/videos/954527348299430/?t=20

Categorieën
Geen categorie

Website weer online

Na een sabotage actie van een onverlaat waren we genoodzaakt de website compleet opnieuw te maken. Dit is het eerste bericht.