Categorieën
Geen categorie

Koninginneweg wordt gerenoveerd

De Gemeente Amsterdam werkt aan plannen om de slijtage van de infrastructuur van de Koninginneweg weg te werken. Het wegdek, de bovenleiding en trambaan zijn door intensief gebruik sterk versleten en moeten worden gerenoveerd.

Gemeente wil uitgangspunten vaststellen

De drukte op de Koninginneweg leidt tot dubbelparkeren en andere vormen waarbij verkeersmiddelen elkanders voorgang blokkeren, waardoor opstoppingen en gevaarlijke situaties eerder regelmaat dan uitzondering zijn.

De Gemeente wil deze problemen oplossen en maakt daarvoor plannen. Het College van Burgemeester en Wethouders wil de belangen van de buurtbewoners meenemen in de planvorming maar verzuimt om de Wijkraad te benaderen in het kader van de draagvlakmeting en burgerparticipatie. Dit behoeft dringend verbetering.

De Gemeente heeft een lijstje van uitgangspunten opgesteld voor de renovatie van de Koninginneweg. De meest benadrukte zijn:

 • Ruimte voor rijwiel en wandelverkeer.
 • Autoverkeer blijft mogelijk in beide richtingen.
 • De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur.
 • Meer en betere voetgangersoversteekplaatsen.
 • Mensen met een beperking moeten de tramhaltes kunnen gebruiken.
 • Parkeren uitsluitend aan de noordzijde van de Koninginneweg. Aan de zuidelijke zijde met de oneven huisnummering wordt parkeren onmogelijk gemaakt
 • De hoofdbomenstructuur versterken met veel meer groen.

De geformuleerde uitgangspunten hebben diverse gevolgen voor de ruimtelijke ordening van de Weg. We geven hier een aantal te verwachten gevolgen:

 • Er worden toegankelijke tramhaltes gerealiseerd op de Koninginneweg.
 • Tramhalte Zeilstraat verdwijnt.
 • Het Emmaplein en het Valeriusplein worden een verkeercircuit, met één richtingverkeer.
 • De rijbanen voor het automobielverkeer op de Koninginneweg worden aangelegd met een klinkerbestrating, komen smaller terug dan thans het geval, waardoor de Gemeente beoogt de maximum snelheid van het wegverkeer te beperken tot minder dan dertig kilometer per uur.
 • Daar waar thans geen parkeergelegenheid is ter zijde van de Koninginneweg, worden los- en laadplekken aangelegd op het trottoir.

Burgerparticipatie omtrent Uitgangspunten

In het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid worden diverse schriftelijke instrumenten gehanteerd. Een zogeheten Nota van Uitgangspunten ligt ten grondslag aan een Ontwerpnota en een definitief Ontwerpplan. In dit plan worden de ordening en plaatsing van parkeerplaatsen, laad- en losplaatsen, oversteekplaatsen, verkeerslichten, etc. duidelijk aangegeven.

Op dit moment ligt de Nota van Uitgangspunten Koninginneweg ter inzage bij de Gemeente Amsterdam. Bewoners, winkeliers en andere belanghebbenden kunnen hun zienswijze bij de Gemeente Amsterdam inzenden. Een inspraakprocedure duurt standaard zes weken.

De formele inspraak start na de zomervakantie, zal lopen van 17 augustus 2020 tot en met 25 september 2020.

De Wijkraad roept belanghebbenden, bewoners en winkeliers op kennis te nemen van de gemeentelijke plannen en eigen zienswijzen in te dienen. Ook de Wijkraad zal, gehoord de genoemde groepen, een zienswijze indienen via het emailadres: projectkoninginneweg@amsterdam.nl