Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD VRAAGT GEMEENTEBESTUUR OM HANDHAVING ROND BSA. OVERLAST IS ONHOUDBAAR.

WIJKRAAD ZUID – WEST AMSTERDAM  is zeer bezorgd over de overlast die de British School of Amsterdam (BSA) veroorzaakt voor de omwonenden. De school, die sinds enige jaren gevestigd is aan de Havenstraat, zorgt voor verkeerschaos, stank en geluidsoverlast.

De Wijkraad vraagt de Gemeenteraad van Amsterdam om maatregelen te nemen om deze situatie te verbeteren. Ook richten ouders met hun automobielen schade aan aan persoonlijke eigendommen van omwonenden.

Plantenbakken, bankjes, bloembakken, geveltuinen, buurtboekenkastjes en andere objecten worden beschadigd, verwijderd, gestolen en kapot gereden. De situatie voor omwonenden wordt zo langzaam onhoudbaar.

De BSA is een internationale school met ruim duizend leerlingen, die voornamelijk met de auto worden gebracht en gehaald. Dit leidt tot een enorme drukte op de rotonde van de Amstelveenseweg, waar ook veel ander verkeer langs komt. Er wordt dubbel geparkeerd, stilgestaan op het fietspad en getoeterd. De verkeersregelaars die de school heeft ingehuurd, kunnen het niet aan. De luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid lijden hieronder.

Daarnaast hebben de bewoners last van het lawaai dat de kinderen maken tijdens de pauzes. De school heeft een binnenspeelplaats die grenst aan de woningen aan de Havenstraat. Het gegil en geschreeuw van de kinderen is zo hard dat het door merg en been gaat. De school heeft toegezegd te kijken naar mogelijke geluidsabsorptie door beplanting of schermen, maar daar is nog niets van terecht gekomen.

De buurtbewoners zijn altijd al tegen de komst van de BSA geweest, maar hun bezwaren zijn door de rechter afgewezen. De school heeft een vergunning gekregen om zich te vestigen in een voormalig kantoorpand, dat niet geschikt is voor een onderwijsinstelling van deze omvang. De gemeente heeft onvoldoende rekening gehouden met de impact die de school heeft op de leefbaarheid van de wijk. De Gemeente Amsterdam heeft een ZORGPLICHT naar de omwonenden en de Wijkraad wenst de Gemeente te adviseren deze zorgplicht ook na te leven.

WIJKRAAD ZUID – WEST verzoekt de gemeenteraad om actie te ondernemen om de overlast van de BSA te verminderen. Ik stel voor om:

– De verkeerssituatie rondom de rotonde te herzien en te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid en fietsenstallingen voor de school.

– De school te verplichten om geluidswerende maatregelen te treffen op de binnenspeelplaats en het aantal pauzes en het aantal kinderen per pauze te beperken.

– De school te stimuleren om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer en de fiets voor het vervoer van de leerlingen.

– De school dan wel ouders met auto’s te verplichten de schade aan eigendommen van omwonenden te herstellen, te vergoeden en het toezicht door het inschakelen van gemeentelijke handhavers fors te vergroten.

– De communicatie tussen de school en de buurtbewoners te verbeteren en hen te betrekken bij het zoeken naar oplossingen.

WIJKRAAD ZUID – WEST AMSTERDAM hoopt dat dit raadadres leidt tot spoedige actie van gemeentewege om de overlast van de BSA aan te pakken. Wij danken u voor uw aandacht.

Categorieën
Geen categorie

KONINGINNEWEG HEROPENT NA GRONDIGE VERNIEUWING

De Koninginneweg zal binnenkort weer worden opengesteld na een grondige renovatie van de trottoirs, rijwielpaden, tramsporen, parkeerplaatsen, zebrapaden, stoplichten en een nieuw wegdek voor het overig verkeer.

Lang heeft de renovatie het verkeer en het openbaar vervoer geblokkeerd. Het leverde ondernemers, bewoners, verkeersdeelnemers en gebruikers veel hinder op. Maar nu is het dan zover , de Wijkraad kijkt met bewoners en ondernemers reikhalzend uit naar de aanstaande oplevering van dit omvangrijk infrastructureel project in Zuid.

Categorieën
Geen categorie

Koninginneweg wordt gerenoveerd

De Gemeente Amsterdam werkt aan plannen om de slijtage van de infrastructuur van de Koninginneweg weg te werken. Het wegdek, de bovenleiding en trambaan zijn door intensief gebruik sterk versleten en moeten worden gerenoveerd.

Gemeente wil uitgangspunten vaststellen

De drukte op de Koninginneweg leidt tot dubbelparkeren en andere vormen waarbij verkeersmiddelen elkanders voorgang blokkeren, waardoor opstoppingen en gevaarlijke situaties eerder regelmaat dan uitzondering zijn.

De Gemeente wil deze problemen oplossen en maakt daarvoor plannen. Het College van Burgemeester en Wethouders wil de belangen van de buurtbewoners meenemen in de planvorming maar verzuimt om de Wijkraad te benaderen in het kader van de draagvlakmeting en burgerparticipatie. Dit behoeft dringend verbetering.

De Gemeente heeft een lijstje van uitgangspunten opgesteld voor de renovatie van de Koninginneweg. De meest benadrukte zijn:

 • Ruimte voor rijwiel en wandelverkeer.
 • Autoverkeer blijft mogelijk in beide richtingen.
 • De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur.
 • Meer en betere voetgangersoversteekplaatsen.
 • Mensen met een beperking moeten de tramhaltes kunnen gebruiken.
 • Parkeren uitsluitend aan de noordzijde van de Koninginneweg. Aan de zuidelijke zijde met de oneven huisnummering wordt parkeren onmogelijk gemaakt
 • De hoofdbomenstructuur versterken met veel meer groen.

De geformuleerde uitgangspunten hebben diverse gevolgen voor de ruimtelijke ordening van de Weg. We geven hier een aantal te verwachten gevolgen:

 • Er worden toegankelijke tramhaltes gerealiseerd op de Koninginneweg.
 • Tramhalte Zeilstraat verdwijnt.
 • Het Emmaplein en het Valeriusplein worden een verkeercircuit, met één richtingverkeer.
 • De rijbanen voor het automobielverkeer op de Koninginneweg worden aangelegd met een klinkerbestrating, komen smaller terug dan thans het geval, waardoor de Gemeente beoogt de maximum snelheid van het wegverkeer te beperken tot minder dan dertig kilometer per uur.
 • Daar waar thans geen parkeergelegenheid is ter zijde van de Koninginneweg, worden los- en laadplekken aangelegd op het trottoir.

Burgerparticipatie omtrent Uitgangspunten

In het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid worden diverse schriftelijke instrumenten gehanteerd. Een zogeheten Nota van Uitgangspunten ligt ten grondslag aan een Ontwerpnota en een definitief Ontwerpplan. In dit plan worden de ordening en plaatsing van parkeerplaatsen, laad- en losplaatsen, oversteekplaatsen, verkeerslichten, etc. duidelijk aangegeven.

Op dit moment ligt de Nota van Uitgangspunten Koninginneweg ter inzage bij de Gemeente Amsterdam. Bewoners, winkeliers en andere belanghebbenden kunnen hun zienswijze bij de Gemeente Amsterdam inzenden. Een inspraakprocedure duurt standaard zes weken.

De formele inspraak start na de zomervakantie, zal lopen van 17 augustus 2020 tot en met 25 september 2020.

De Wijkraad roept belanghebbenden, bewoners en winkeliers op kennis te nemen van de gemeentelijke plannen en eigen zienswijzen in te dienen. Ook de Wijkraad zal, gehoord de genoemde groepen, een zienswijze indienen via het emailadres: projectkoninginneweg@amsterdam.nl