#EREDIPLOMA #FNV VOOR #STICHTING #BLIJE #BUREN

#Oprichter #Peter #Hoeboer van #Stichting #Blije #Buren werd afgelopen week in het zonnetje gezet. Al 13 jaar zet Stichting Blije Buren zich in om kwetsbare buurtbewoners te ondersteunen. Voor zijn werk werd Hoeboer nu geëerd met de uitreiking van het EREDIPLOMA van de grootste vakbond van Nederland.

De heer HOEBOER en zijn omvangrijk vrijwilligersteam verschaffen wekelijks ruim 4000 gezinnen een voedselpakket. Blije Buren bereikt volgens wethouder Marjolein Moorman kwetsbare groepen die de Gemeente Amsterdam en de nieuwe Buurtteams niet weten te bereiken. Het werk van deze vrijwilligers is onmisbaar in een ´lieve stad die goed voor elkaar zorgt´.

Stichting Blije Buren is uniek en haar dienstverlening aan en ondersteuning van de meest kwetsbare bewoners letterlijk broodnodig.

De Wijkraad, waarvan Blije Buren een onderdeel vormt wenst de heer Hoeboer van ganser harte proficiat met het EREDIPLOMA!

Categorieën
Geen categorie

Steun voor ouders tijdens of na detentie

Gezinnen waarvan één ouder of een ander gezinslid in detentie zit, krijgen te maken met een ingrijpend moment in hun gezinsleven. Door minder contact met het gezin kunnen gedetineerde mensen zich bovengemiddeld grote zorgen maken over de opvoeding van kinderen. Hoe kun je vanuit de gevangenis een goede ouder zijn?

Voor deze gezinnen is er steun. Soms moet vanuit de gevangenis het contact met het gezin worden hersteld. Vaak is daarbij ondersteuning gewenst. Hoe vertel je de kinderen überhaupt dat je in de gevangenis zit?

Wie kan er voor de kinderen zorgen tijdens je periode in de justitiële inrichting? Hoe wordt er door het gezin op jou gereageerd na je vrijlating en thuiskomst? Heb je na een gevangenschap eigenlijk nog wel een plek om te wonen? Accepteren de kinderen je weer terug in het gezin? Wordt je na je thuiskomst nog wel als een ouder gezien door de kinderen?

Tijdens de detentie kunnen gedetineerden voorlichtingsbijeenkomsten bezoeken die worden aangeboden door de justitiële inrichting of een hulpverleningsorganisatie. Soms kun je ook in de gevangenis bezoek ontvangen van een speciaal opgeleide vrijwilliger die ondersteuning en een luisterend oor kan bieden.

Na de detentie kunnen geschoolde vrijwilligers soms begeleiding en nazorg bieden aan de ex-gedetineerde na thuiskomst in het gezin. Ook kinderen krijgen ondersteuning van een bezoekvrijwilliger die wekelijks langs kan komen op huisbezoek. Dit kan in het eigen gezin of bij tijdelijke verzorgers van de kinderen.

De vrijwilligers dragen bij aan het herstel van de band met je kinderen en bredere gezin. Zij steunen de kinderen en tijdelijke verzorgers. Hierdoor wordt het mogelijke sociale isolement van de kinderen voorkomen of op goede wijze doorbroken.

Voor meer info of aanmelding kunt u contact nemen met:

Gezin in Balans
Humanitas Amsterdam-Diemen
Sarphatistraat 4
1017 WS Amsterdam
Tel 020 7736542
www.humanitas.nl/ams

Categorieën
Geen categorie

Wachtlijsten Thuiszorg veel te lang

Wijkraad ZuidWest Amsterdam ontvangt steeds meer vragen tijdens haar Sociale Spreekuur over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In het bijzonder over de mogelijkheden of onmogelijkheden van bewoners om THUISZORG te krijgen.

Mensen die thuiszorg aanvragen via het WMO Loket, krijgen steeds vaker te horen, dat er geen thuiszorg beschikbaar is. Dat deze bewoners op een WACHTLIJST geplaatst zullen worden. Van die plaatsing ontvangt men echter geen schriftelijke bevetsiging. ook krijgt men geen nummer van de plaatsing op de wachtlijst, waardoor onduidelijkheid ontstaat over de termijn binnen welke thuiszorg toewijzing en verlening zulle volgen voor hulpbehoevenden.

De bezuinigingen op de WMO en de decentralisatie van de thuiszorg door het Rijk hebben geen goed gedaan. In een land als Nederland komt het tevaak voor dat een mens simpel geen huishoudelijke hulp kan krijgen.

In een brief aan het Gemeentebestuur vraagt de Wijkraad om aandacht voor het tekort aan thuiszorg, de veel te lange wachtlijsten en wachttijden en het te lage budget voor thuiszorginstellingen. De Wijkraad vraagt het Gemeentebestuur deze knelpunten op te lossen en door middel van sociale aanbesteding en het beschikbaar stellen van een voldoende budget te werken aan oplossingen.

Heeft u ook te maken met een WMO aanvraag voor thuiszorg, maar krijgt u geen thuiszorg of komt u ook op een #WACHTLIJST? Laat het de Wijkraad weten, zodat wij actie kunnen nemen richting de Gemeente Amsterdam!

Bel: 06 272 641 38

Categorieën
Geen categorie

ED-plaatsen verwelkomen!

Mensen die in hun dagelijks leven zware problemen hebben ondervonden of ondervinden hebben soms moeite om zich onder de mensen te begeven. Op de ED-plaaatsen begrijpen de betrokken vrijwilligers en professionals dat.

Ervaringsdeskundigen van TEAM ED willen met plezier steun bieden en samen leuke dingen ondernemen.

Wie behoefte heeft aan gezelschap, afleiding, een ijkpunt of een goed gesprek, kan kennis komen maken.

TEAM ED biedt een koffie inloop op diverse plaatsen aan, er is een gratis herstelgroep, een wandelgroep en soms eet men samen.

Voor meer info: www.teamed.nl