Categorieën
Geen categorie

#GRAAIFLATIE #DEBAT. #WIJKRAAD MET #FNVVOORZITTER #TUUR#ELZINGA EN #PROFESSOR#DR. #EWALD VAN #ENGELEN

DOOR: #RABBIJN #SIMON #BORNBSTEIN en #SHIRLEY #SJIEM #FAT, #SOCIALE #RAADSVROUW

Op 4 juli 2023 vond er een belangrijke bijeenkomst plaats in het Facet, waarbij de problematiek van “graaiflatie” centraal stond. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de FNV en had als doel om inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van graaigedrag binnen de Nederlandse samenleving. De sprekers tijdens deze bijeenkomst waren Tuur Elzinga, kaderlid van de FNV, en Professor Ewald van Engelen, een gerenommeerde econoom.

De term “graaiflatie” verwijst naar een fenomeen waarbij een kleine groep mensen buitensporige financiële voordelen behaalt, terwijl de rest van de bevolking achterblijft. Het is een vorm van ongelijkheid die steeds meer zichtbaar wordt in onze samenleving. Tijdens de bijeenkomst werden verschillende aspecten van graaiflatie besproken, waaronder de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen.

Tuur Elzinga opende de bijeenkomst met een presentatie waarin hij inging op de oorzaken van graaiflatie. Hij benadrukte dat dit fenomeen niet alleen te wijten is aan individueel gedrag, maar ook aan structurele factoren zoals belastingontwijking, deregulering en een gebrek aan controlemechanismen. Elzinga pleitte voor een herwaardering van solidariteit en eerlijke beloning, waarbij de nadruk ligt op het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk.

Professor Ewald van Engelen voegde hieraan toe dat graaiflatie ook een gevolg is van het huidige economische systeem, waarin winstmaximalisatie centraal staat. Hij betoogde dat dit systeem inherent onrechtvaardig is en dat er behoefte is aan een meer evenwichtige verdeling van welvaart. Van Engelen pleitte voor een herziening van het belastingstelsel, waarbij de focus verschuift naar het belasten van vermogen in plaats van arbeid.

Tijdens de bijeenkomst werden ook verschillende concrete voorbeelden van graaiflatie besproken. Zo werd er gesproken over exorbitante salarissen en bonussen in de top van het bedrijfsleven, terwijl werknemers op de werkvloer steeds meer onder druk komen te staan. Ook werd er aandacht besteed aan belastingontwijking door multinationals, waardoor zij minder bijdragen aan de samenleving dan zou moeten.

Na de presentaties was er ruimte voor discussie en vragen uit het publiek. Hieruit bleek dat er veel zorgen en frustraties leven over graaiflatie en de gevolgen daarvan voor de samenleving. Er werden verschillende suggesties gedaan om dit probleem aan te pakken, zoals strengere regelgeving, hogere belastingen voor vermogenden en meer transparantie in beloningsstructuren.

Al met al was de bijeenkomst “Graaiflatie” een belangrijk moment waarop de problematiek van ongelijkheid en graaigedrag binnen de Nederlandse samenleving werd besproken. Tuur Elzinga en Professor Ewald van Engelen wisten met hun presentaties en inzichten een helder beeld te schetsen van de oorzaken en gevolgen van graaiflatie. Het is nu aan de politiek, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel om concrete stappen te zetten richting een meer rechtvaardige verdeling van welvaart.