Categorieën
Geen categorie

ENERGIETOESLAG 2023 AANVRAGEN!

De energiekosten blijven ook in 2023 hoog, daarom stelt de regering voor mensen met een minimuminkomen uit werk, uitkering of pensioen weer een ENERGIETOESLAG 2023 beschikbaar.

Men kan een bedrag van 1300 Euro aanvragen. In de loop van het jaar kunnen na een eventuele toekenning van de toeslag twee bedragen worden verwacht één van 500 Euro en één van 800 Euro, samen 1300 Euro.

Deze kunt u bij de Gemeente Amsterdam aanvragen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de modelbrief welke hieronder wordt weergegeven;

MODEL BRIEF AANVRAAG ENERGIETOESLAG

———————————————————————

Voorzieningen
WPI
Gemeente Amsterdam
Antwoordnummer 47197
1070 WB Amsterdam

Amsterdam, 16 maart 2023
Betreft: Aanvraag energietoeslag 2023

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze brief wil ik graag een aanvraag doen voor de energietoeslag 2023. Ik ben een inwoner van Amsterdam met een laag inkomen en ik heb moeite om mijn energierekening te betalen. Ik heb begrepen dat de overheid een compensatie biedt voor gezinnen met een laag inkomen om de hoge energieprijzen te compenseren. Graag zou ik hiervoor in aanmerking willen komen.

Volgens de informatie die ik heb gevonden op de website van de Rijksoverheid, bedraagt de energietoeslag 2023 in totaal € 1.300. Door mijn minimuminkomen voldoe ik aan de criteria voor deze regeling.

Ik hoop dat u mijn aanvraag in behandeling wilt nemen en mij de energietoeslag 2023 zo spoedig mogelijk uit zal keren. Ik verzoek u de energietoeslag over te willen maken op mijn bankrekening; ………

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking en aandacht.

Met vriendelijke groet,

…….

(naam, adres handtekening toevoegen)

Categorieën
Geen categorie

ARME STUDENTEN LOPEN ENERGIE COMPENSATIE MIS

De Rijksoverheid wil studenten geen energiecompensatie bieden. Studenten krijgen te maken met bijzonder hoge energierekeningen en moeten daar rekening mee houden in hun budgettering. Het Kabinet weigert om studenten gericht te ondersteunen. Het Kabinet Rutte adviseert gemeenten om geen energietoeslag aan studeten uit te keren.

De Tweede Kamer vergaderde veertien daen lang over compensatie aan de armste huishoudens in het land. Die krijgen als resultaat op termijn 800 Euro uitbetaald. De armste huishoudens zijn die welke tot maximaal 120 procent van het wettelijk minimumloon ontvangen.

Studenten behoren tot de armste huishoudens, maar ontvangen van rijkswege dus geen energietoeslag. Studenten kunnen als zij door energierekeningen in nood komen wel bij de gemeente Amsterdam aankloppen voor een bedrag uit de pot van de bijzondere bijstand.

De ´zelfstandige huishoudens´ ontvangen de bedoelde energietoeslagen via de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam krijgt de vrijheid de in aanmerking komende doelgroep zelf af te bakenen. De gemeente bepaalt dus wat een zelfstandig huishouden is. Ook de doelgroep van de energietoeslag bepalen.

Studenten worden op de zelfde wijze als jongeren tot 21 jaar, dak- en thuislozen behandeld. Deze groeperingen worden door het Centraal bureau voor de Statistiek niet gezien als of mee geteld met de huishoudens tot het wettelijk sociaal minimum.

Het Rijk schrijft aan de gemeenten onder andere het volgende;

“De woonsituatie van studenten is zeer divers, ook voor wat betreft de energiekosten”, aldus diezelfde toelichting. “Vanwege deze diversiteit is voor deze doelgroep de individuele bijzondere bijstand een geschikter instrument dan de categoriale bijzondere bijstand.”

Kortom; voor studenten geen energietoeslag, maar bij de gratie Gods wellicht een bijdrage vanuit de bijzondere bijstand. Gelet op de aanvraagcriteria bij de bijzondere bijstand, aan te vragen via de Dienst Werk, Participatie en Inkomen van de Gemeente Amsterdam, komt de bijzondere bijstand alleen terecht bij die studenten die het werkelijk nodig hebben.

Aanvankelijk stelde de Christen Unie Kamervragen over de energietoeslag voor studenten. Een niet geïsoleerd studentenhuis kan als snel 2400 Euro aan energiekosten moeten ophoesten. Alleen de PvdA, D66 en CDA fracties in de Kamer stelden nog enige vragen, voor de rest bleef het dodelijk stil in de Tweede Kamer der Staten – Generaal. Het CDA deed nog een oproepje aan de minister om de regelingen betreffende de bijzondere bijstand voor studenten onder de aandacht te brengen, want anders lopen de studeten ook deze centen nog mis. Minister Carola Schouten van Armoedebeleid denkt de maatregelen en voorlichting daarover niet voor de zomer rond te kunnen hebben.

Wijkraad Zuid-West Amsterdam stelt zich op het standpunt, dat studenten te maken krijgen met hoge huurprijzen, studeschulden en een zware terugval in hun inkonmsten tijdens de COVID pandemie. Daar komen een gierend hoge inflatie en hoge energieprijzen nu boven op. Het is niet uit te leggen, dat het Kabinet de studenten en jongeren niet meeneemt in de getroffen compensatieregelingen.

Wijkraad Zuid-West Amsterdam heeft de Gemeenteraad van Amsterdam gevraagd om het treffen van goede en duidelijke regels op gemeentelijk niveau betreffende de mogelijkheid tot het aanvragen van bijzondere bijstand door studenten en jongeren. Ook adviseert de Wijkraad de Gemeente om een duidelijke voorlichtingscampagne op gang te brengen voor de studenten.

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/carola-schouten/documenten/kamerstukken/2022/03/29/bijlage-3-handreiking-energietoeslag-stimulanz-15-maart-2022