Bezwaarschrift Vergunning British School


Op 21 december 2018 publiceerde Stadsdeel Zuid de volgende bekendmaking:

Besluit Stadsdeel Zuid:
Verleend, Havenstraat 6, 1075 PR, voor het gedeeltelijk slopen en vervolgens het vergroten, vernieuwen en veranderen van het gebouw Havenstraat 6 (voormalig gevangenis) met bestemming daarvan tot een onderwijsgebouw The British School of Amsterdam (BSA) en het herinrichten van het maaiveld tot een bij dit onderwijsgebouw behorende schoolplein en speeltuin, verzonden d.d. 21 december 2018. OLO-nummer 3828147.

Wijkcentrum Amsterdam Zuid West tekent met de volgende tekst bezwaar aan tegen het besluit om een vergunning af te geven, gelardeerd met de nodige opmerkingen:

Gemeente Amsterdam 
t.a.v. Juridisch Bureau 
Postbus 483 
1000 AL Amsterdam 
 
BEZWAARSCHRIFT 

Uw kenmerk:  OLO-nummer 3828147 
Amsterdam, 22 december 2018 
Betreft: Omgevingsvergunning Havenstraat 6 – British School 
 
Geacht College, 

Wijkraad Amsterdam Zuid West geeft eerbiedig te kennen tegen bovengenoemde omgevingsvergunning middels dit schrijven bezwaar aan te tekenen. De Wijkraad is van mening dat de komst van The British School als zodanig goed is voor Amsterdam-Zuid, evenals voor het nuttig maatschappelijk invullen van het pand van het voormalige Huis van Bewaring II aan  de Havenstraat 6 te dezent. 
 
De Wijkraad heeft echter bezwaar tegen de hierna opgesomde aangelegenheden:

Kiss-en-ride.
De aanleg van een kiss-and-ride, waar naar verwachting honderden ouders met auto’s hun kinderen zullen afzetten bij The British School. Dit extra verkeer op het thans reeds volledig vastlopende verkeer op het Haarlemmeermeercircuit is ongewenst. Zulks gelet op de daardoor verder verslechterende verkeerssituatie en verkeersveiligheid op de Amstelveenseweg aan weerszijden van het Haarlemmermeercircuit, in de Zeilstraat, Vaartstraat, Baarsstraat, Karperweg, De Lairessestraat en Marathonweg. De verkeersdruk binnen dit gebied neemt onaanvaardbaar toe. De Wijkraad wenst geen aanleg van een kiss-and-ride, dit dient uit de bouwplannen te worden verwijderd. Leerlingen zullen op andere, veiligheidshalve beter verantwoorde wijzen naar school moeten komen.

Bomenkap en groen.
De Wijkraad spreekt zich uit tegen het kappen van bomen en groen rond de voormalige gevangenis. Beeldbepalende bomen behoren tot het wettelijk beschermde stadsgezicht van Amsterdam, zeker in relatie tot de gevangenis die tevens een gemeentelijk monument is. Alsmede in samenhang met het tegenover gelegen rijksmonument: het Haarlemmermeerstation. 

Schoolplein.
Schoolpleinen en speelpleinen van The British School dienen conform de wettelijke eisen minimaal dertig meter van de bestaande bebouwing en woonhuizen in de omgeving aan te worden gelegd. De Wijkraad plaatst vraagtekens bij de huidige planvorming door The British School en eist dat de bouwnormen die van rijkswege aan scholen worden opgelegd strikt worden nageleefd. Omwonenden en het bij de Wijkraad aangesloten Buurtcomité Havenstraat wensen dat de binnenplaatsen en binnenterreinen op de kavel van de voormalige gevangenis geluidsluw worden aangelegd of gebouwd.  

Asbest.
De Wijkraad maakt zich met het Buurtcomité Havenstraat ernstige zorgen omtrent de veiligheid van omwonenden en toekomstige gebruikers van The British School door de aanwezigheid van hoeveelheden asbest in het pand. De Wijkraad eist dat eventuele verwijdering van deze asbest professioneel wordt aangepakt en dat de wijze waarop dit zal gebeuren aan de Wijkraad worden gecommuniceerd. 

Bodemverontreiniging.
De Wijkraad maakt zich zeer ernstige zorgen omtrent de bouwactiviteiten van The British School, zeker daar waar de grond onder en om de gevangenis vervuild is. De Wijkraad wenst dat deze bodemverontreiniging op strikt veilige en wettige wijze wordt gesaneerd, om de gezondheid van omwonenden en gebruikers van de British School te beschermen. 


Gemeentelijk Monument.
De Wijkraad wenst dat de monumentale waarden van het gemeentelijk monument worden gehandhaafd, zoals de cellenstructuur, de gietijzeren hekwerken, overlopen en trappenhuizen, de raampartijen, de klassieke negentiende-eeuwse hal bij binnenkomst.

Plaquette.
Daarnaast wenst de Wijkraad dat The British School een plaquette aanbrengt aan de buitengevel naast de negentiende-eeuwse hoofdingang, waarop de verzetsstrijders worden herdacht die in het Huis van Bewaring II gevangen werden gehouden evenals de slachtoffers van de martelpraktijken door de Sicherheitsdienst van de Nazi’s in de school Gerrit van der Veen College. 

Hinder bouwverkeer.
De Wijkraad maakt zich ernstige zorgen omtrent twee jaar intensief en zwaar bouwverkeer rond de gevangenis. Zorgen om de toenemende verkeersdruk en verkeersveiligheid op het Haarlemmercircuit en de omliggende straten en woonomgeving. Dit bouwverkeer kan schade veroorzaken aan bestaande openbare wegen en aan de spoorfaciliteiten van de Electrische Museumtram Amsterdam. De Wijkraad stelt zich op het standpunt dat zwaar bouwverkeer het rijksmonument Haarlemmermeerstation, zetel van de Electrische Museumtram Amsterdam, niet mag schaden en dat eventuele schade door The British School en of de Gemeente Amsterdam dient te worden vergoed en gerepareerd. Ook dient eventuele schade aan het spooremplacement, rangeerterrein en de railverbinding tussen de keerlus van de Electrische Museumtramlijn en de spoorlijn naar Bovenkerk hersteld te worden door genoemde partijen. 

Parkeren.
De komst van The British School leidt tot een danig verhoogde parkeerdruk in de buurt. De Wijkraad is van mening dat The British School geen parkeerplaatsen kan of mag onttrekken (onder andere ten behoeve van personeel van The British School) aan het huidige aantal voor bewoners en bezoekers beschikbare parkeerplaatsen. De Wijkraad is van mening dat parkeerplaatsen voor personeelsleden van The British School ondergronds, onder de school, gerealiseerd behoren te worden door de aanleg van een eigen parkeergarage voor de school. 

Fietsen.
De komst van The British School leidt tot circa 1200 extra fietsende scholieren in een toch reeds zeer dicht bebouwde omgeving met uiterst intensief gebruikte fietsersroutes. Hierdoor komt de verkeersveiligheid voor de rijwielgebruikers zeer in gevaar, de Wijkraad eist dan ook de aanleg van veilige fietsverkeersroutes of hoofdverkeersaders voor rijwielgebruikers door de Gemeente Amsterdam. Voorts wenst de Wijkraad dat de rijwielen van bezoekers, scholieren en personeel van The British School op het eigen terrein van de school worden gestald. De Wijkraad eist dan ook dat er een voldoende aantal fietsenrekken en parkeerfaciliteiten door The British School wordt gerealiseerd om fietsparkeerduk op de bewoonde omgeving te voorkomen. De Wijkraad bepleit derhalve de aanleg van een inpandige, mogelijk ondergrondse fietsenstalling, waar bovendien door het aanbrengen van voldoende verlichting en bewakingscamera’s de sociale veiligheid gegarandeerd wordt.

Lichtinval.
Door de te plegen nieuwbouw op het terrein van The British School zal naar verwachting de lichtinval bij de omwonenden afnemen. De omwonenden krijgen dan minder zon- en daglicht dan gewenst. De Wijkraad eist, dat de omwonenden hun huidige hoeveelheid daglicht behouden en wenst dat The British School haar bouwplannen dusdanig aanpast, dat dit wordt gegarandeerd. 

Aanvliegroute Schiphol.
The British School bouwt haar faciliteiten op een plaats waar de aanvliegroutes naar de luchthaven Schiphol zich bevinden. De Wijkraad eist dat The British School geluidwerende maatregelen treft, dusdanig dat de lessen niet gestoord door vliegtuig-geluidshinder doorgang zullen kunnen vinden. Daarnaast is de hoeveelheid fijnstof mede door het vliegverkeer exponentieel hoog. De Wijkraad adviseert om luchtreinigers te plaatsten in het ventilatiesysteem van de nieuwe school. 

Integratie in de buurt.
De maatschappelijke inbedding van The British School in de directe omgeving en in Oud-Zuid is helemaal niet duidelijk, doordat de school hierover geen beleidsvisie heeft gepresenteerd aan belanghebbenden en omwonenden. De Wijkraad wenst dat The British School haar gymnastiekzaal tegen een notprofit-bijdrage beschikbaar stelt aan sportverenigingen in ons stadsdeel. Daarnaast dienen de ruimten in de school naar mening van de Wijkraad beschikbaar te worden gesteld aan buurtverenigingen, bewonersinitiatieven voor vergaderingen, buurtrestaurants voor kwetsbare ouderen/ bewoners in de wijk en aan spreekuren van maatschappelijke instanties. De Wijkraad roept de Gemeente Amsterdam en The British School op hiertoe een aanbod en een beleid te formuleren. 

De Wijkraad behoudt zich het recht voor haar gronden in de toekomst verder aan te vullen. 
Gaarne uw berichten tegemoet ziende, verblijft inmiddels, de Wijkraad Amsterdam Zuid West,

Met de meeste hoogachting, het bestuur namens deze,  

Simon Bornstein, voorzitter 
Tel. 06 272 641 38 

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven